dnes je 20.2.2019
Input:

Drobný (dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek

23.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Drobný (dlouhodobý) hmotný a nehmotný majetek

Ing. Jiří Šperl

1. Úvod, právní úprava

Účetní jednotky, resp. daňové subjekty pořizují a mají ve svém majetku i majetek, jehož cena jednotlivě nedosahuje hranice stanovené zákonem o daních z příjmů pro hmotný a nehmotný majetek, ale jeho použitelnost je delší než jeden rok. V takovém případě je na uvážení účetní jednotky, zda a od jaké výše jeho ocenění bude takovýto majetek považovat za dlouhodobý a účtovat o něm jako o dlouhodobém majetku. Pokud se tak nerozhodne, pak o takovém majetku může opět na základě svého rozhodnutí účtovat jako o zásobách a při jeho vydání do používání jeho ocenění zahrne do nákladů. To, jakým způsobem se účetní jednotka rozhodne, má přímý vliv i na výši daňových nákladů.

Právní úprava
Právní úprava

 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále ZDP)

  • - zejména § 24 odst. 2 písm. v) ZDP, podle něhož je daňovým výdajem v případě drobného dlouhodobého hmotného majetku (bod 1) a nehmotného majetku (bod 2) částka účetních odpisů
  • - § 26 odst. 2 ZDP vymezuje hmotný majetek pro účely daně z příjmů, v takovém případě jsou daňovým nákladem daňové odpisy (blíže viz text Odpisy hmotného majetku)
  • - § 32a ZDP vymezuje nehmotný majetek a způsob jeho daňového odpisování (blíže viz text Odpisy nehmotného majetku)
 • prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. (pro účtující podnikatele; dále PVZÚ)

  • - § 7 PVZÚ, který definuje dlouhodobý hmotný majetek
  • - § 6 PVZÚ, který definuje dlouhodobý nehmotný majetek

2. Vymezení drobného (dlouhodobého) hmotného a nehmotného majetku

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Drobným dlouhodobým hmotným majetkem (DDHM) budeme rozumět samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, které splňují následující kritéria:

 • mají dobu použitelnosti delší než jeden rok, a současně

 • jejich ocenění přesáhne hranici určenou účetní jednotkou pro dlouhodobý hmotný majetek a

 • nepřesáhne však hranici 40 000 Kč určenou ZDP pro hmotný majetek.

Hranici, od které účetní jednotka účtuje o dlouhodobém hmotném majetku, si od 1. 1. 2003 určuje účetní jednotka s ohledem na plnění povinností stanovených zákonem o účetnictví, zejména respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Účetní jednotka může pro účely účetnictví stanovit hranici pro hmotný majetek i vyšší než 40 000 Kč, pak se ale z hlediska daně z příjmů jedná vždy o odpisovaný hmotný majetek.

Příklad
Účetní jednotka si stanovila hranici významnosti pro dlouhodobý hmotný majetek 20 000 Kč. DDHM z našeho pohledu bude počítač, zakoupený za 30 000 Kč.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobým nehmotným majetkem se podle PVZÚ rozumějí zejména zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, které:

 • mají dobu použitelnosti delší než jeden rok, a

 • jejich ocenění přesáhne hranici určenou účetní jednotkou pro dlouhodobý nehmotný majetek (kterou si účetní jednotka od roku 2003 určuje sama s ohledem na plnění povinností stanovených zákonem o účetnictví, zejména respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku).

Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem (DDNM) pak je takový dlouhodobý majetek, jehož ocenění je vyšší než hranice stanovená účetní jednotkou pro DNM, ale nepřesáhne hranici stanovenou pro DNM podle ZDP, tedy 60 000 Kč. Účetní jednotka může pro účely účetnictví stanovit hranici pro nehmotný majetek i vyšší než 60 000 Kč, pak se ale z hlediska daně z příjmů jedná vždy o odpisovaný nehmotný majetek,

Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.

Příklad
Účetní jednotka si stanovila hranici významnosti pro dlouhodobý nehmotný majetek 40 000 Kč. DDNM z našeho pohledu bude software za 50 000 Kč.

Ostatní drobný majetek

Hmotný majetek, který má dobu použitelnosti delší než jeden rok, jehož ocenění je nižší než hranice stanovená účetní jednotkou pro dlouhodobý hmotný majetek a nepřesahující hranici 40 000 stanovenou ZDP pro hmotný majetek, se ani účetně, ani daňově neodpisuje, ale ve smyslu PVZÚ se o něm účtuje jako o zásobách, obdobně jako je tomu u majetku s dobou použitelnosti jeden rok a méně. V okamžiku jeho vydání do používání se jeho hodnota jednorázově zahrne do nákladů (účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy, např. 501 – Spotřeba materiálu).

Nehmotný majetek, který má dobu použitelnosti delší než jeden rok a jehož ocenění je nižší než hranice stanovená účetní jednotkou pro dlouhodobý hmotný majetek a nepřesahující hranici 60 000 stanovenou ZDP pro nehmotný majetek, se rovněž ani účetně, ani daňově neodpisuje, ale zahrnuje se do nákladů (účet skupiny 51 – Služby, např. 518 – Ostatní služby).

Pouze v případě, že by bylo do majetku účetní jednotky jednorázově zařazováno větší množství takového drobného majetku, je pak namístě z důvodu věrného obrazu účetnictví provést časové rozlišení nákladů prostřednictvím účtů skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv tak, aby nedocházelo k nedůvodnému jednorázovému zatížení nákladů.

Příklad
Účetní jednotka si stanovila hranici významnosti pro dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek 30 000 Kč. Ostatním drobným majetkem účtovaným do daňově účinných nákladů bude počítač za 25 000 Kč i software za 20 000 Kč.

Drobný majetek v ocenění převyšujícím hranici pro DHM a DNM dle ZDP

Hmotný a nehmotný majetek v ocenění nad hranici stanovenou ZDP a s provozně-technickou funkcí (použitelností) delší než jeden rok, o kterém účetní jednotka rozhodla, že jej nebude podle účetních předpisů považovat za dlouhodobý majetek, se však z hlediska ZDP za hmotný a nehmotný majetek vždy považuje a pro účely daňových nákladů se daňově odpisuje v souladu se ZDP.

Náklady zobrazené v účetnictví v souvislosti s pořízením takového majetku nebudou daňově účinné, z daňového základu budou vyloučeny a do daňového základu budou vstupovat odpisy prováděné v souladu s §§ 30 až 32b ZDP. V daňovém přiznání daňový subjekt vykazovat rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Blíže viz texty Odpisy hmotného majetku a Odpisy nehmotného majetku.

K daňovému režimu drobného hmotného a nehmotného majetku odkazujeme také na přehledné tabulky v textech Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

Příklad
Společnost Alfa, s.r.o., provozuje veřejné stravování. Ve své směrnici si stanovila hranici pro dlouhodobý hmotný majetek v jednotkové pořizovací ceně více než 1 000 Kč. Drobným hmotným majetkem pak budou např. talíře, sklenice, příbory, hrnky, ubrusy apod. s nižší cenou. Účetní jednotka dále rozhodla, že bude i drobný hmotný majetek po vydání do užívání sledovat v operativní evidenci, i když PVZÚ již toto nenařizuje. Uvedené sledování bude znamenat, že každý rok v rámci fyzických inventur spočítá talíře, sklenice, příbory, hrnky apod. podle jednotlivých provozoven (výčep, restaurace, vinárna).

Společnost v roce 201X obměnila část tohoto drobného majetku. Dle faktur nakoupila 1 500 talířů po 50 Kč, 1 000 sad příborů 200 Kč a 500 ubrusů po 100 Kč. Dále společnost nakoupila 1 000 hrnečků po 40 Kč, které však ponechala na skladě. Jelikož jde v každém jednotlivém případě o jednotlivé věci v pořizovací hodnotě do 1 000 Kč, které společnost Alfa, s.r.o., vydala s výjimkou hrnečků ihned na provozovny do užívání, je pro ni nákup daňově uznatelným nákladem s tím, že o pořízení hrnečků bude společnost účtovat při pořízení jako o zásobách (112 – Materiál na skladě) a daňovým nákladem se hrnky stanou právě v momentě vydání do

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz