dnes je 5.12.2021

Input:

Dohadné položky

22.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.10
Dohadné položky

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

  • § 3 odst. 1 ZoÚ – Akruální princip

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

  • § 23 odst. 1 ZDP – Respektování věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

  • § 10 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Dlouhodobé pohledávky

  • § 11 – Krátkodobé pohledávky

  • § 17 – Dlouhodobé závazky

  • § 18 – Krátkodobé závazky

  • Příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Uspořádání a označování položek rozvahy

České účetní standardy pro podnikatele

  • ČÚS č. 017 – Zúčtovací vztahy

Interpretace Národní účetní rady

  • I-18 Dohadné položky v cizí měně

Pokyn Generálního ředitelství D-22

K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů k § 23 odst. 2 ZDP

Komentář:

Dohadné položky jsou existující, avšak dokladem nepotvrzené pohledávky (dohadné položky aktivní) nebo existující, avšak dokladem nepotvrzené dluhy (dohadné položky pasivní). Jedná se o případy, kdy je znám účel, kterého se pohledávka nebo dluh týká, je známo období, do kterého patří, ale k datu uzavírání účetních knih není známá přesná částka pohledávky či dluhu (není k dispozici doklad). Stejně jako ostatní pohledávky a závazky i dohadné položky mohou být dlouhodobé či krátkodobé a jako takové se vykazuji v rozvaze.

Smyslem dohadných položek je ke dni účetní závěrky co nejvěrněji vyjádřit finanční a majetkovou situaci podniku. Proto se na základě vnitřních dokladů proúčtují dohadné položky aktivní (dohadné pohledávky) proti výnosům a dohadné položky pasivní (dohadné závazky) proti nákladům nebo majetkovým účtům do období, do kterého věcně patří, i když jejich výši nelze prokázat externím účetním dokladem. Až bude tento doklad k dispozici (tj. v příštím účetním období), dohadné položky se stornují nebo přeúčtují z dohadných účtů na účty příslušných pohledávek či dluhů.

Dohadné položky aktivní

Nahrávám...
Nahrávám...