dnes je 20.2.2019
Input:

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

18.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • § 25 ZoÚ – Oceňování

 • § 24 odst. 3 písm. b) ZoÚ

 • § 28 ZoÚ – Účetní odpisování

 • § 29 a § 30 ZoÚ – Inventarizace

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • § 26 – 32a ZDP – Daňové odpisy

 • § 23 odst. 15 ZDP – Daňový odpis oceňovacího rozdílu a goodwillu

 • § 24 odst. 2 v) – Účetní odpisy pro daňové účely

 • § 33 – Technické zhodnocení dlouhodobého majetku

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

 • § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Dlouhodobý nehmotný majetek (obsahové vymezení)

 • § 7 – Dlouhodobý hmotný majetek (obsahové vymezení)

 • § 39 – Příloha v účetní závěrce (doplňující informace o dlouhodobém majetku)

 • § 47 – Způsoby oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a vymezení nákladů s jeho pořízením souvisejících

 • § 55 – Postup tvorby a použití opravných položek

 • § 56 – Odpisování majetku

 • § 56a – Metoda komponentního odpisování majetku

 • § 59 – Metoda odložené daně

 • § 61 – Metoda ocenění souboru majetku

 • § 61a Metoda ocenění při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČÚS č. 003 – Odložená daň

 • ČÚS č. 005 – Opravné položky

 • ČÚS č. 007 – Inventarizační rozdíl a ztráty v rámci norem přirozených úbytků

 • ČÚS č. 011 – Operace s obchodním závodem (v případě existence smlouvy o pachtu obchodního závodu nebo jeho části)

 • ČÚS č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • § 251 až § 264 ZP (odpovědnost zaměstnance za škodu)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • § 2332 až § 2344 NOZ – Pacht závodu

Komentář:

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je majetek s dlouhodobou životností (přesahující jedno účetní období) a zpravidla i s vyšší cenou. Hodnotu, od které bude účetní jednotka považovat majetek za dlouhodobý, si stanoví vnitřní směrnicí. Pro daňové účely (daňové odpisování) stanoví hodnotové limity pro dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek zákon o daních z příjmů. U drobného majetku, o němž účetní jednotka rozhodla účtovat jako o dlouhodobém, jsou pro daňové účely uplatňovány účetní odpisy.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami, tj. včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Pro zvýšení jistoty účetních jednotek účetní předpisy (vyhláška 500/2002 Sb.) stanoví, co součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku není. Stavby a pozemky jsou dlouhodobým majetkem vždy bez ohledu na výši ocenění. Součástí dlouhodobého hmotného majetku se může stát i právo stavby, pokud není záměrem účetní jednotky stavbu realizovat, a proto není vykazováno jako součást ocenění stavby, nebo není součástí zásob v případě, že s ním bude obchodováno.

Při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem v případě nabytí obchodního závodu, pobočky nebo jiné části obchodního závodu při přeměně se jednotlivé složky majetku ocení stejně jako v účetnictví účetní jednotky, ze kterého byl majetek převeden. Pokud tyto ceny nelze zjistit, ocení se jednotlivé složky majetku podle zvláštního právního předpisu. V ostatních případech se provede poměrné rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny. Při tomto rozúčtování se vychází z ocenění všech složek majetku znalcem nebo kvalifikovaným odhadem.

Ocenění dlouhodobého majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka. Ocenění dlouhodobého majetku se naopak snižuje o dotaci, kterou účetní jednotka na pořízení tohoto majetku obdržela.

Koncem účetního období je třeba provést inventarizaci dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku, při níž se zjišťuje jednak jeho existence, jednak správnost jeho ocenění. Dlouhodobý majetek se oceňuje primárně v pořizovacích cenách (nakoupený majetek), reprodukčních pořizovacích cenách (majetek nabytý bezplatně, nebo nalezený při inventarizaci) nebo vlastních nákladech (majetek vyrobený ve vlastní režii). Fyzické a morální opotřebení (trvalé povahy) se vyjadřuje formou odpisů v souladu s odpisovým plánem účetní

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz