dnes je 18.2.2019
Input:

Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

12.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17 Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

V této části se budeme věnovat pouze situaci, kdy plátce pořizuje dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, který při uvedení do užívání použije pro účely, kdy má pouze částečný nárok na odpočet daně. Pokud plátce uplatňuje nárok na odpočet daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, který použije pro účely, kdy má plný nárok na odpočet daně, postupuje naprosto shodně jako u jakéhokoliv jiného majetku (viz část věnující se odpočtům daně).

Právní úprava

§ 4 odst. 4 písm. d) ZDPH,§ 4 odst. 4 písm. e),§ 13 odst. 4 písm. b),§ 21 odst. 4 písm. d),§ 36 odst. 6 písm. a), § 72 odst. 2 písm. c),§ 72 odst. 6,§ 73 odst. 3 písm. b),§ 76 odst. 4 písm. c) zákona o DPH

Definice dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Příklad

Za dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností se považuje např.

 • provozní budova, kterou si plátce, stavební firma, postavil zejména pomocí vlastních zaměstnanců

 • provozní budova, kterou si plátce nechal postavit od několika dodavatelů

 • výměna oken a zateplení bytového domu (technické zhodnocení) dodané několika dodavateli

 • vlastní činností vytvořený software

 • klimatizační zařízení, které plátce vyrobil z nakoupených dílů

Za dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností se naopak nepovažuje např.

 • majetek koupený nebo vložený od jiné osoby

 • nemovitá věc pořízená tzv. na klíč

 • technické zhodnocení nemovité věci provedené jedním dodavatelem, přičemž stavební dozor či zpracování projektové dokumentace mohly být provedeny jiným dodavatelem

 • zakoupené klimatizační zařízení, které bylo zprovozněno vlastním zaměstnancem

Fikce dodání zboží

Den uskutečnění zdanitelného plnění

Základ daně

Příklad

Obec, plátce daně, má v majetku multifunkční dům, který technicky zhodnocuje – v domě mění stupačky vody, rozvody topení a systém vytápění, provádí zateplení budovy. Jednotlivé práce jsou prováděny několika dodavateli. V daném domě se nacházejí byty, které obec pronajímá soukromým osobám, a také nebytové prostory, které jsou pronajaty jiným plátcům jako zdanitelné plnění. Technické zhodnocení je tedy pořízeno pro účely, kdy je plátce povinen krátit odpočet daně dle § 76 zákona o DPH, neboť přijatá plnění budou využita k uskutečněným plněním, u nichž je plný nárok na odpočet daně, a současně k plněním, u nichž nárok na odpočet daně nevzniká. Při uvedení do stavu způsobilého k užívání je plátce povinen přiznat daň na výstupu z dokončeného technického zhodnocení. Základ daně bude stanoven buďto ze znaleckého posudku, nebo pokud nelze zjistit ani cenu obvyklou, bude stanoven ve výši celkových nákladů.

Plátce, majitel stavební firmy, staví rodinný dům, kde bude bydlet se svou rodinou, a navíc v části tohoto domu budou dvě kanceláře – sídlo firmy. Některé práce provádějí zaměstnanci firmy, některé jsou prováděny subdodavatelsky. Rodinný dům bude využit pro účely, kdy má plátce poměrný nárok na odpočet daně (použije jej k ekonomické činnosti i k účelům s ekonomickou činností nesouvisejícím). Při uvedení do stavu způsobilého k užívání dané nemovité věci je plátce povinen přiznat daň na výstupu. Základ daně může stanovit dle znaleckého posudku nebo dle ceny obdobné nemovité věci.

Uplatnění nároku na odpočet daně

Vzhledem k tomu, že při uvedení do stavu způsobilého k užívání dochází ve výše uvedených situacích k fikci dodání zboží, tedy ke zdanitelnému plnění, má v průběhu pořizování takovéhoto majetku plátce plný nárok na odpočet daně. U těchto přijatých zdanitelných plnění je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně i po uplynutí 3leté lhůty, která jinak omezuje uplatnění nároku na odpočet daně u běžných přijatých zdanitelných plnění.

Při uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání pak plátce odvede výše uvedeným způsobem daň a uplatní znova nárok na odpočet daně, tentokrát však již v krácené či v poměrné výši. Daní na vstupu je pro tyto účely myšlena daň stanovená při uvedení do stavu způsobilého k užívání tohoto majetku.

Příklad

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz