dnes je 23.8.2019
Input:

Dlouhodobé závazky

7.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.2
Dlouhodobé závazky

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Druhy dlouhodobých závazků (dluhů)

Účetní jednotka může mít další dlouhodobé závazky (dluhy), které mohou vznikat z dlouhodobých půjček, z dlouhodobých přijatých záloh, z dlouhodobých vydaných směnek, z dlouhodobých vydaných dluhopisů, z dlouhodobého pronájmu a z dalších titulů, např. ze závazků ke společníkům.

Ke sledování těchto dlouhodobých závazků je ve směrné účtové osnově vyhrazena účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky, kde mohou být následující syntetickými účty:

471 – Dlouhodobé dluhy – ovládaná nebo ovládající osoba

472 – Dlouhodobé dluhy – podstatný vliv

473 – Emitované dluhopisy

474 – Dluhy z pachtu

475 – Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky

476 – Dlouhodobé dluhy z obchodních vztahů

477 – Dlouhodobé dluhy ke společníkům

478 – Dlouhodobé směnky k úhradě

479 – Ostatní dlouhodobé dluhy

Závazky k podnikům ve skupině

Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině jsou sledovány podle výše ovládání na účtech 471 – Dlouhodobé dluhy – ovládaná nebo ovládající osoba, případně 472 – Dlouhodobé dluhy – podstatný vliv. Evidence závazků k podnikům ve skupině je důležitá jako podklad pro sestavování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků. Jde zpravidla o půjčky, které poskytuje mateřská společnost dceřiné společnosti, případně půjčky mezi jinak propojenými osobami v rámci podnikatelského seskupení. V rámci skupiny platí i přísnější pravidla pro úročení těchto půjček, které by mělo být na úrovni obvyklého úroku. V případě, že je ve smlouvě výplata úroků dohodnuta až při úhradě půjčky, je třeba úroky časově rozlišit, případně o úroky navýšit závazek, ale úroky účtovat do období, k němuž věcně patří, bez ohledu na jejich proplácení.

Příklad

Mateřská společnost poskytla dceřiné společnosti půjčku na dva roky ve výši 4 milionů Kč. Úrok byl stanoven ve smlouvě ve výši 140 % diskontní sazby ČNB, která v době uzavření smlouvy činila 4 %, částka úroku tedy činí 5,6 %. Půjčka byla poskytnuta 1. září běžného účetního období, splatnost stanovena 30. srpna za dva roky včetně úhrady úroků, které budou zaplaceny spolu se splacením půjčky.

Datum Text MD D
  1. rok      
1. 9. Příjem půjčky na běžný účet 4.000.000 221 471
31. 12. Zúčtování úroků v 1. roce 56.000 562 471
  2. rok      
  Zúčtování úroků ve 2. roce 224.000 562 471
  3. rok      
  Zúčtování úroků ve 3. roce 168.000 562 471
30. 8. Splacení půjčky a úroků z běžného účtu 4.448.000 471 221

Emitované dlouhodobé dluhopisy

Emitované dluhopisy představují závazek vůči držitelům dlouhodobých dluhopisů, kteří si je nakoupili jako dlouhodobou investici, sledovaný na účtu 473 – Emitované dluhopisy. Zůstatek tohoto účtu poskytuje důležitou informaci o výši dlouhodobě vypůjčených peněžních prostředků, které bude nutné vyplatit při vypršení splatnosti dluhopisů včetně úroku, který se k dluhopisům váže. Vzhledem k tomu, že jde o dlouhodobé závazky a úroky z dluhopisů, vyplácejí se obvykle až při jejich proplácení, je nutné úrok časově rozlišit. Účtování časového rozlišení úroků bude záviset na tom, zda jsou dluhopisy prodávány za nominální hodnotu a úrok je proplácen nad tuto hodnotu, nebo jsou dluhopisy prodávány za nižší hodnotu (s diskontem) a při předložení k proplacení je uhrazeno nominále.

Účtování lze z časového hlediska rozdělit do dvou fází:

  • emise a prodej dluhopisů,

  • proplacení dluhopisů po uplynutí lhůty jejich splatnosti.

Při emisi dluhopisů vzniká závazek vůči budoucím držitelům, účtovaný souvztažně na vrub účtu 375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů. Následný prodej představuje příjem na běžný účet.

Při prodeji dluhopisů za nominální hodnotu se úrok účtuje do nákladů ve věcné a časové souvislosti jako výdaj příštích období. Při prodeji s diskontem se úrok účtuje v plné výši při prodeji dluhopisu jako náklad příštího období na účtu 381 – Náklady příštích období a rozpouští se do nákladů běžného období ve věcné a časové souvislosti.

a) Prodej dluhopisů za nominální hodnotu, následné zúčtování úroků

b) Prodej dluhopisů s diskontem se současným zúčtováním budoucích úroků

Po uplynutí lhůty splatnosti dluhopisu proplatí emitent držiteli dluhopis včetně úroku. Úrok podléhá srážkové dani 15 %. Z praktických důvodů pro přehlednost je účelné sledovat jednotlivé operace související s proplacením dluhopisů na samostatném účtu 379 – Jiné dluhy.

Příklad

Akciová společnost emitovala dlouhodobé dluhopisy s tříletou lhůtou splatnosti v celkové hodnotě 5 milionů Kč s ročním úrokem 5 %. Dluhopisy prodala s diskontem 750.000 Kč. Za tři roky předložil majitel dluhopisy k proplacení emitentovi, který je proplatil po zúčtování srážkové daně z úroku.

Č. Text MD D
  1. rok      
1. Emise dluhopisů 5.000.000 375 473
2. Prodej dluhopisů s diskontem 4.250.000 221 375
3. Diskont 750.000 381 375
4. Zúčtován úrok v 1. roce 250.000 562 381
  2. rok      
5. Zúčtován úrok ve 2. roce 250.000 562 381
  3. rok      
6. Zúčtován úrok ve 3. roce 250.000 562 381
7. Předložení dluhopisu emitentovi k proplacení 5.000.000 473 379
8. Zúčtována srážková daň 15 % (750.000 x 0,15) 112.500 379 342
9. Proplacení dluhopisu včetně zdaněného úroku 4.887.500 379 221
10. Odvod srážkové daně 112.500 342 221

Závazky z pachtu obchodního závodu

Závazky z pachtu obchodního závodu vznikají nájemci při nájmu obchodního závodu, pokud je ve smlouvě o nájmu dohodnuto, že najatý dlouhodobý majetek bude odpisovat nájemce. Majetek přenechaný k užívání zaúčtuje nájemce podle charakteru na příslušné účty účtové třídy 0 a ve prospěch účtu 474 – Závazky z pachtu v ocenění majetku u pronajímatele a uvedeném ve smlouvě. V případě, že částka nájemného se rovná odpisům, umořuje jeho platba závazek.

Jestliže je hrazené nájemné vyšší než uplatňované odpisy, rozdělí se celková částka sjednaná ve smlouvě na částku odpovídající výši odpisů, o které nájemce účtuje na vrub příslušného účtu závazků a na částku nájemného, která je pro nájemce nákladem.

V případě, kdy bude hrazené nájemné nižší než uplatňované odpisy, rozdělí se celková částka sjednaná ve smlouvě na částku odpovídající výši odpisů, o které nájemce účtuje na vrub příslušného účtu závazků a na částku nájemného, která je pro nájemce výnosem.

Majetek vrácený po skončení nájmu pronajímateli (pokud není plně odepsaný) vyúčtuje nájemce ve prospěch příslušných účtů majetku v účtové třídě 0 (pořizovací cena) souvztažně na vrub účtů oprávek (dosavadní oprávky) a účtu závazků z pronájmu (zbývající část závazku).

Příklad

Obchodní společnosti ABC uzavřela s obchodní společnosti XYZ smlouvu o nájmu obchodního závodu.

Předmětem nájmu je budova hotelu včetně vnitřního vybavení. Nájemce přebírá do svého účetnictví tento majetek:

  • budovu v hodnotě 5.000.000 Kč,

  • dlouhodobý hmotný majetek (vnitřní zařízení) v hodnotě 1.000.000 Kč.

Smlouva o nájmu byla uzavřená na 5 let, roční nájemné činí 800.000 Kč, z toho odpisy celkem dělají 700.000 Kč (odpis budovy 500.000 Kč, odpis vnitřního zařízení 200.000 Kč). Po uplynutí doby nájmu bude majetek vrácen pronajímateli.

Datum   MD D
  1. rok      
1. Zařazení majetku do účetnictví nájemce, z toho: 6.000.000   474
– budova 5.000.000 021  
– vnitřní zařízení 1.000.000 022  
2. Roční odpis, z toho: 700.000 551  
– budovy 500.000   081
– vnitřního zařízení 200.000   082
3. Úhrada nájemného z běžného účtu, z toho: 800 000   221
– odpisy 700.000 474  
– nájemné 100.000 518  
  2. – 5. rok      
  Opakují se operace 2. a 3.      
5. rok        
4. Vrácení majetku pronajímateli      
– vyřazení budovy 5.000.000   021
– vyřazení oprávek k budově 2.500.000 081  
– vyřazení vnitřního zařízení 1.000.000   022
– vyřazení oprávek k vnitřnímu zařízení 1.000.000 082  
– úhrada zbývající hodnoty závazku 2.500.000 474  

Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky

Dlouhodobé přijaté zálohy na dlouhodobě poskytované výkony odběratelům jsou závazkem účtovaným na účtu 475 – Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky. Dlouhodobé zálohy umožňují plynulé příjmy i při dlouhodobých dodávkách, jsou zajištěním odbytu a zároveň účetní jednotku zavazují ke splnění nasmlouvaných povinností. Jsou zdrojem financování příslušných dlouhodobých činností, na které byla od odběratelů přijata záloha. Z hlediska zákona o DPH je přijatá záloha zdanitelným plněním a příjemce zálohy je povinen vystavit daňový doklad a odvést daň. Po vyfakturování dodaných výkonů se záloha zúčtuje s pohledávkou za odběrateli. Odběratel pak doplatí případný rozdíl mezi zaplacenou zálohou a částkou faktury.

Příklad

Stavební firma obdržela zálohu od dodavatele na dodávku stavebního díla ve výši 50 % rozpočtované částky, která činila 10 milionů Kč. Po dokončení díla společnost vyfakturovala skutečné náklady díla 10.150.000 Kč + 5 % DPH (částka faktury 10.657.500 Kč). Záloha byla zúčtovaná, odběratel zaplatil doplatek faktury na běžný účet.

Č. Text MD D
1. Přijatá záloha na běžný účet 5.000.000 221 475
2. Vystavení daňového dokladu odběrateli (5.000.000 x 0,0476) 238.000 475 343
3. Odvod DPH ze zálohy 238.000 343 221
4. Vystavená faktura za dokončené dílo, z toho: 10.657.500 311
– základ daně 10.150.000 601
– DPH 507.500 343