dnes je 20.2.2019
Input:

Dlouhodobé závazky

7.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.2
Dlouhodobé závazky

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Druhy dlouhodobých závazků (dluhů)

Účetní jednotka může mít další dlouhodobé závazky (dluhy), které mohou vznikat z dlouhodobých půjček, z dlouhodobých přijatých záloh, z dlouhodobých vydaných směnek, z dlouhodobých vydaných dluhopisů, z dlouhodobého pronájmu a z dalších titulů, např. ze závazků ke společníkům.

Ke sledování těchto dlouhodobých závazků je ve směrné účtové osnově vyhrazena účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky, kde mohou být následující syntetickými účty:

471 – Dlouhodobé dluhy – ovládaná nebo ovládající osoba

472 – Dlouhodobé dluhy – podstatný vliv

473 – Emitované dluhopisy

474 – Dluhy z pachtu

475 – Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky

476 – Dlouhodobé dluhy z obchodních vztahů

477 – Dlouhodobé dluhy ke společníkům

478 – Dlouhodobé směnky k úhradě

479 – Ostatní dlouhodobé dluhy

Závazky k podnikům ve skupině

Dlouhodobé závazky k podnikům ve skupině jsou sledovány podle výše ovládání na účtech 471 – Dlouhodobé dluhy – ovládaná nebo ovládající osoba, případně 472 – Dlouhodobé dluhy – podstatný vliv. Evidence závazků k podnikům ve skupině je důležitá jako podklad pro sestavování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků. Jde zpravidla o půjčky, které poskytuje mateřská společnost dceřiné společnosti, případně půjčky mezi jinak propojenými osobami v rámci podnikatelského seskupení. V rámci skupiny platí i přísnější pravidla pro úročení těchto půjček, které by mělo být na úrovni obvyklého úroku. V případě, že je ve smlouvě výplata úroků dohodnuta až při úhradě půjčky, je třeba úroky časově rozlišit, případně o úroky navýšit závazek, ale úroky účtovat do období, k němuž věcně patří, bez ohledu na jejich proplácení.

Příklad

Mateřská společnost poskytla dceřiné společnosti půjčku na dva roky ve výši 4 milionů Kč. Úrok byl stanoven ve smlouvě ve výši 140 % diskontní sazby ČNB, která v době uzavření smlouvy činila 4 %, částka úroku tedy činí 5,6 %. Půjčka byla poskytnuta 1. září běžného účetního období, splatnost stanovena 30. srpna za dva roky včetně úhrady úroků, které budou zaplaceny spolu se splacením půjčky.

Datum Text MD D
  1. rok      
1. 9. Příjem půjčky na běžný účet 4.000.000 221 471
31. 12. Zúčtování úroků v 1. roce 56.000 562 471
  2. rok      
  Zúčtování úroků ve 2. roce 224.000 562 471
  3. rok      
  Zúčtování úroků ve 3. roce 168.000 562 471
30. 8. Splacení půjčky a úroků z běžného účtu 4.448.000 471 221

Emitované dlouhodobé dluhopisy

Emitované dluhopisy představují závazek vůči držitelům dlouhodobých dluhopisů, kteří si je nakoupili jako dlouhodobou investici, sledovaný na účtu 473 – Emitované dluhopisy. Zůstatek tohoto účtu poskytuje důležitou informaci o výši dlouhodobě vypůjčených peněžních prostředků, které bude nutné vyplatit při vypršení splatnosti dluhopisů včetně úroku, který se k dluhopisům váže. Vzhledem k tomu, že jde o dlouhodobé závazky a úroky z dluhopisů, vyplácejí se obvykle až při jejich proplácení, je nutné úrok časově rozlišit. Účtování časového rozlišení úroků bude záviset na tom, zda jsou dluhopisy prodávány za nominální hodnotu a úrok je proplácen nad tuto hodnotu, nebo jsou dluhopisy prodávány za nižší hodnotu (s diskontem) a při předložení k proplacení je uhrazeno nominále.

Účtování lze z časového hlediska rozdělit do dvou fází:

 • emise a prodej dluhopisů,

 • proplacení dluhopisů po uplynutí lhůty jejich splatnosti.

Při emisi dluhopisů vzniká závazek vůči budoucím držitelům, účtovaný souvztažně na vrub účtu 375 – Pohledávky z emitovaných dluhopisů. Následný prodej představuje příjem na běžný účet.

Při prodeji dluhopisů za nominální hodnotu se úrok účtuje do nákladů ve věcné a časové souvislosti jako výdaj příštích období. Při prodeji s diskontem se úrok účtuje v plné výši při prodeji dluhopisu jako náklad příštího období na účtu 381 – Náklady příštích období a rozpouští se do nákladů běžného období ve věcné a časové souvislosti.

a) Prodej dluhopisů za nominální hodnotu, následné zúčtování úroků

b) Prodej dluhopisů s diskontem se současným zúčtováním budoucích úroků

Po uplynutí lhůty splatnosti dluhopisu proplatí emitent držiteli dluhopis včetně úroku. Úrok podléhá srážkové dani 15 %. Z praktických důvodů pro přehlednost je účelné sledovat jednotlivé operace související s proplacením dluhopisů na samostatném účtu 379 – Jiné dluhy.

Příklad

Akciová společnost emitovala dlouhodobé dluhopisy s tříletou lhůtou splatnosti v celkové hodnotě 5 milionů Kč s ročním úrokem 5 %. Dluhopisy prodala s diskontem 750.000 Kč. Za tři roky předložil majitel dluhopisy k proplacení emitentovi, který je proplatil po zúčtování srážkové daně z úroku.

Č. Text MD D
  1. rok      
1. Emise dluhopisů 5.000.000 375 473
2. Prodej dluhopisů s diskontem 4.250.000 221 375
3. Diskont 750.000 381 375
4. Zúčtován úrok v 1. roce 250.000 562 381
  2. rok      
5. Zúčtován úrok ve 2. roce 250.000 562 381
  3. rok      
6. Zúčtován úrok ve 3. roce 250.000 562 381
7. Předložení dluhopisu emitentovi k proplacení 5.000.000 473 379
8. Zúčtována srážková daň 15 % (750.000 x 0,15) 112.500 379 342
9. Proplacení dluhopisu včetně zdaněného úroku 4.887.500 379 221
10. Odvod srážkové daně 112.500 342 221

Závazky z pachtu obchodního závodu

Závazky z pachtu obchodního závodu vznikají nájemci při nájmu obchodního závodu, pokud je ve smlouvě o nájmu dohodnuto, že najatý dlouhodobý majetek bude odpisovat nájemce. Majetek přenechaný k užívání zaúčtuje nájemce podle charakteru na příslušné účty účtové třídy 0 a ve prospěch účtu 474 – Závazky z pachtu v ocenění majetku u pronajímatele a uvedeném ve smlouvě. V případě, že částka nájemného se rovná odpisům, umořuje jeho platba závazek.

Jestliže je hrazené nájemné vyšší než uplatňované odpisy, rozdělí se celková částka sjednaná ve smlouvě na částku odpovídající výši odpisů, o které nájemce účtuje na vrub příslušného účtu závazků a na částku nájemného, která je pro nájemce nákladem.

V případě, kdy bude hrazené nájemné nižší než uplatňované odpisy, rozdělí se celková částka sjednaná ve smlouvě na částku odpovídající výši odpisů, o které nájemce účtuje na vrub příslušného účtu závazků a na částku nájemného, která je pro nájemce výnosem.

Majetek vrácený po skončení nájmu pronajímateli (pokud není plně odepsaný) vyúčtuje nájemce ve prospěch příslušných účtů majetku v účtové třídě 0 (pořizovací cena) souvztažně na vrub účtů oprávek (dosavadní oprávky) a účtu závazků z pronájmu (zbývající část závazku).

Příklad

Obchodní společnosti ABC uzavřela s obchodní společnosti XYZ smlouvu o nájmu obchodního závodu.

Předmětem nájmu je budova hotelu včetně vnitřního vybavení. Nájemce přebírá do svého účetnictví tento majetek:

 • budovu v hodnotě 5.000.000 Kč,

 • dlouhodobý hmotný majetek (vnitřní zařízení) v hodnotě 1.000.000 Kč.

Smlouva o nájmu byla uzavřená na 5 let, roční nájemné činí 800.000 Kč, z toho odpisy celkem dělají 700.000 Kč (odpis budovy 500.000 Kč, odpis vnitřního zařízení 200.000 Kč). Po uplynutí doby nájmu bude majetek vrácen pronajímateli.

Datum   MD D
  1. rok      
1. Zařazení majetku do účetnictví nájemce, z toho: 6.000.000   474
– budova 5.000.000 021  
– vnitřní zařízení 1.000.000 022  
2. Roční odpis, z toho: 700.000 551  
– budovy 500.000   081
– vnitřního zařízení 200.000   082
3. Úhrada nájemného z běžného účtu, z toho: 800 000   221
– odpisy 700.000 474  
– nájemné 100.000 518  
  2. – 5. rok      
  Opakují se operace 2. a 3.      
5. rok        
4. Vrácení majetku pronajímateli      
– vyřazení budovy 5.000.000   021
– vyřazení oprávek k budově 2.500.000 081  
– vyřazení vnitřního zařízení 1.000.000   022
– vyřazení oprávek k vnitřnímu zařízení 1.000.000 082  
– úhrada zbývající hodnoty závazku 2.500.000 474  

Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky

Dlouhodobé přijaté zálohy na dlouhodobě poskytované výkony odběratelům jsou závazkem účtovaným na účtu 475 – Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky. Dlouhodobé zálohy umožňují plynulé příjmy i při dlouhodobých dodávkách, jsou zajištěním odbytu a zároveň účetní jednotku zavazují ke splnění nasmlouvaných povinností. Jsou zdrojem financování příslušných dlouhodobých činností, na které byla od odběratelů přijata záloha. Z hlediska zákona o DPH je přijatá záloha zdanitelným plněním a příjemce zálohy je povinen vystavit daňový doklad a odvést daň. Po vyfakturování dodaných výkonů se záloha zúčtuje s pohledávkou za odběrateli. Odběratel pak doplatí případný rozdíl mezi zaplacenou zálohou a částkou faktury.

Příklad

Stavební firma obdržela zálohu od dodavatele na dodávku stavebního díla ve výši 50 % rozpočtované částky, která činila 10 milionů Kč. Po dokončení díla společnost vyfakturovala skutečné náklady díla 10.150.000 Kč + 5 % DPH (částka faktury 10.657.500 Kč). Záloha byla zúčtovaná, odběratel zaplatil doplatek faktury na běžný účet.

Č. Text MD D
1. Přijatá záloha na běžný účet 5.000.000 221 475
2. Vystavení daňového dokladu odběrateli (5.000.000 x 0,0476) 238.000 475 343
3. Odvod DPH ze zálohy 238.000 343 221
4. Vystavená faktura za dokončené dílo, z toho: 10.657.500 311
– základ daně 10.150.000 601
– DPH 507.500 343
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz