dnes je 16.10.2019
Input:

Darovací smlouva z daňového hlediska

12.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6
Darovací smlouva z daňového hlediska

Ing. Zdeněk Morávek

Na úvod je nutné zdůraznit, že od roku 2014 došlo ke zrušení darovací daně a její inkorporaci do daně z příjmů. Daňové aspekty darovací smlouvy tak již budou posuzovány pouze z pohledu daně z příjmů a v souladu se ZDP, protože ZDDP byl k 31. 12. 2013 zrušen. Tato významná změna byla provedena zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb.

V souvislosti s výše uvedenou změnou se v celém zákoně zavádí pojem „bezúplatný příjem”, který zahrnuje jak příjmy nabyté z titulu dědění, odkazu, darování, tak i jiné příjmy nabyté bez poskytnutí protiplnění. ZDP současně řadu těchto bezúplatných příjmů osvobozuje od daně, a to zejména u fyzických osob. Obecně ale lze konstatovat, že příjmy nabyté na základě darovací smlouvy, jsou předmětem daně z příjmů a je nutné dále zkoumat, zda se nejedná o příjmy od daně osvobozené. Pokud nikoliv, jedná se o příjmy, které budou součástí základu daně z příjmů a jako takové zdaněny standardní sazbou daně, tj. 15 % u fyzických osob a 19 % u právnických osob. Je tedy zřejmé, že z pohledu sazby daně dochází, zejména u darů menší hodnoty, k významnému navýšení sazby daně.

Daň z příjmů fyzických osob

Z pohledu fyzických osob je rozhodující zkoumat ustanovení § 4a ZDP a § 10 odst. 3 ZDP, kde jsou uvedena případná osvobození těchto příjmů. Z pohledu příjmů, které poplatník může získat či obdržet na základě darovací smlouvy, je důležité ustanovení § 4a písm. i) až l) ZDP. Od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny tyto příjmy:

• příjmy poplatníka s bydlištěm v členském státě Evropské unie, Norsku nebo Islandu provozujícího zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použit k provozu tohoto zařízení,

• příjmy poplatníka, který je prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takové pomůcky,

na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky,

• příjmy poplatníka z nabytí majetku prokazatelně použitého na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky, který se zúčastní prvního kola volby.

Standardní případy osvobození, které obsahoval § 19 ZDDP, jsou nově obsaženy v § 10 odst. 3 písm. c) ZDP. Od daně jsou tedy osvobozeny bezúplatné příjmy:

• od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů; jedná se tedy o obdobu předchozího osvobození od darovací daně mezi osobami zařazenými do první a druhé skupiny osob,

• od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou; i v tomto případě se jedná o osobu, která byla v předchozí úpravě ZDDP zahrnuta do druhé skupiny osob, i když se nejednalo o osobu příbuznou,

• obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v některém z předchozích bodů. Pokud obmyšlený přijme plnění ze svěřenského fondu, jedná se o příjem podle § 10 ZDP (samozřejmě za situace, že obmyšlený je fyzickou osobou). Pokud ale k plnění obmyšlenému dochází mezi osobami příbuznými, tak jak je vymezuje § 10 odst. 3 písm. c) ZDP, potom je toto plnění osvobozeno od daně,

• nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje 15 000 Kč, limit osvobození byl v tomto případě stanoven v souladu s částkou, která zakládá povinnost podat daňové přiznání u fyzických osob. Jenom doplňme, že do konce roku 2013 byl tento limit osvobození stanoven na 3 000 Kč a vztahoval se výslovně na movitý majetek a jiný majetkový prospěch.

Otec daruje synovi rodinný dům. Tento bezúplatný příjem je u syna předmětem daně z příjmů fyzických osob, ale v souladu s § 10 odst. 3 písm. c) bod 1. ZDP je od daně osvobozen, jedná se o bezúplatný příjem od příbuzného v linii přímé.

Důležité je zdůraznit, že pokud jsou bezúplatné příjmy osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, potom se jedná o příjmy, které se neuvádějí do daňového přiznání.

Ostatní bezúplatné příjmy získané na základě darovací smlouvy, které nejsou vymezeny jako příjmy osvobozené od daně, budou zahrnuty do celkového základu daně. Ocenění tohoto příjmu bude provedeno v souladu s § 3 odst. 3 ZDP, tedy podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku, speciální způsob ocenění je upraven pro jiný majetkový prospěch, jehož obsahem je opakující se plnění na dobu neurčitou, života člověka nebo delší než 5 let.

Bezúplatný příjem, který nebude osvobozen od daně, bude zpravidla součástí ostatních příjmů podle § 10 ZDP, pokud se nebude jednat o bezúplatný příjem související s příjmy ze závislé činnosti nebo s příjmy ze samostatné činnosti. Jak totiž vyplývá z § 10 odst. 1 písm. n) ZDP, mezi ostatní příjmy patří také bezúplatné příjmy. V konečném důsledku tak bude bezúplatný příjem zdaněn obecnou sazbou daně, pokud se ale bude jednat o příjem podle § 10 ZDP, potom alespoň bez sociálního a zdravotního pojištění.

Daň z příjmů právnických osob

O poznání jednodušší je situace v případě poplatníků právnických osob. Bezúplatné příjmy, které jsou osvobozené od daně, jsou uvedeny v § 19b ZDP, a je jich rozhodně užší okruh, než je tomu u fyzických osob.

V případě příjmů z darování jsou osvobozeny tyto příjmy pouze u veřejně prospěšných poplatníků, pokud tento příjem je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 ZDP nebo § 20 odst. 8 ZDP (tedy účely, které umožňují uplatnit dar jako položku snižující základ daně) nebo jeho kapitálové dovybavení. Toto osvobození se nepoužije u obcí a krajů. Pokud se tedy bude jednat o právnické osoby, které jsou běžnými podnikatelskými subjekty, typicky s. r. o. a a. s., toto osvobození se jich týkat nebude a tyto příjmy budou vstupovat do základu daně. V tomto případě se tak bude naopak jednat o užší rozsah osvobození, než tomu