Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daně v nedaňových nákladech podnikatele vedoucího daňovou evidenci

24.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Daně v nedaňových nákladech podnikatele vedoucího daňovou evidenci

Ing. Jiří Nigrin

1. Úvod, právní úprava

Obecně vzato zaplacené daně nejsou daňovým výdajem; ustanovení § 25 odst. 1 písm. r) a s) ZDP mezi výdaje, které nelze uznat pro daňové účely, výslovně uvádí:

  • daně zaplacené za jiného poplatníka, s výjimkou daní uvedených v § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP a § 24 odst. 2 písm. u) ZDP,

  • daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob a

  • obdobné daně zaplacené v zahraničí s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP a dále odloženou daň podle účetních předpisů.

O případné daňové uznatelnosti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, jakož i zde neuvedených daní, pojednává samostatní článek Daně v nákladech podnikatele vedoucího daňovou evidenci.

2. Daň z příjmů

Mezi daňově neuznatelné výdaje patří dle § 25 odst. 1 písm. s) ZDP i daň z příjmů fyzických osob, a to včetně placených záloh na tuto daň. Jde o daň z příjmů placenou poplatníkem. Daň ze závislé činnosti placená zaměstnavatelem bývá součástí daňově uznatelných výdajů, neboť se jedná o součást mzdy, eventuálně platu.

Daňová evidence

Pro fyzickou osobu, která vede daňovou evidenci, platí, že zaplacená daň z příjmů se zahrne do daňové evidence jako výdaj, který neovlivní základ daně, tedy jako výdaj daňově neuznatelný; položka „platba daně z příjmů” (členění jednotlivých výdajových položek záleží pouze na fyzické osobě vedoucí daňovou evidenci, avšak s výhradou, že musí zajistit takové členění, aby byla schopna správně sestavit dílčí základ daně ze samostatné činnosti). Jsou-li během roku placeny zálohy na tuto daň, evidují se v rámci evidence příjmů a výdajů stejným způsobem jako platba daně.

Příklad

Pan Vonásek, který podniká jako fyzická osoba, vykázal ve svém daňovém přiznání za rok 201X–1, které podal v řádném termínu do 1. 4. 201X, daňovou povinnost ve výši 221 852 Kč. Tato částka byla v tento den připsána na účet příslušného správce daně z jeho podnikatelského účtu na základě příkazu k úhradě. V souvislosti s výší této daně zároveň panu Vonáskovi vznikla povinnost platit zálohy, a to následujícím způsobem:

Přehled o povinnosti placení záloh dle § 38a ZDP

Výše zálohy (v Kč)(1/4 z daňové povinnosti)   Zaokrouhlení (v Kč) dle § 146 DŘ   Splatnost  
221 852 / 4 = 55 463    55 500    15. 6. 201X   
221 852 / 4 = 55 463    55 500    15. 9. 201X   
221 852 / 4 = 55 463    55 500    15. 12. 201X   
Celkem za rok 201X    166 500    hodnota zaplacených záloh v průběhu roku 201X bude započtena na daň za rok 201X   
221 852 / 4 = 55 463    55 500    15. 3. 201X+1
tato záloha bude započtena již na daň za rok 201X+1   

Evidence příjmů a výdajů 201X

Datum    Popis operace    Částka (Kč)    Daňová evidence   
1. 4.    Platba daně z příjmů FO za rok 201X–1    221 852    výdaj neovlivňující základ daně; položka „daň z příjmů”   
15. 6.    Platba zálohy na DPFO za rok 201X    55 500    výdaj neovlivňující základ daně; položka „daň z příjmů”   
15. 9.    Platba zálohy na DPFO za rok 201X    55 500    výdaj neovlivňující základ daně; položka „daň z příjmů”   
15. 12.    Platba zálohy na DPFO za rok 201X    55 500    výdaj neovlivňující základ daně; položka „daň z příjmů”   

Den platby

U platby na příslušný účet správce daně je dnem platby den, kdy dojde k připsání platby na účet poskytovatele platebních služeb správce daně. U platby v hotovosti prováděné u správce daně je to den, kdy pracovník správce daně hotovost přijal.

Příklad

Za předpokladu, že za rok 201X by panu Vonáskovi z předchozího příkladu vyšla daňová povinnost 300 000 Kč, by nastalo následující:

1) doplatek na DPFO by činil   133 500 Kč
(300 000 – 166 500)
 
termín splatnosti    1. 4. 201X+1   

2) zálohy:

Záloha   Částka v Kč   Splatnost  
I.    55 500    15. 3. 201X+1   
II.    75 000    15. 6. 201X+1   
III.    75 000    15. 9. 201X+1   
IV.    75 000    15. 12. 201X+1   
Příklad

Pan Vonásek má i možnost zvážit, zda své daňové přiznání nenechá zpracovat daňovému poradci. Při splnění podmínek dle § 136 odst. 2 DŘ by pak termín pro podání přiznání k dani byl až 1. 7. 201X+1. Situace by se změnila následujícím způsobem:

1) doplatek na DPFO by činil    133 500 Kč
(300 000 – 166 500) 
 
termín splatnosti    1. 7. 201X+1   

2) zálohy:

Záloha   Částka v Kč   Splatnost  
I.    55 500    15. 3. 201X+1   
II.    55 500    15. 6. 201X+1   
III.    75 000    15. 9. 201X+1   
IV.    75 000    15. 12. 201X+1   

Došlo by tedy nejen k posunutí doplatku na dani o 3 měsíce, ale i k prodloužení původního zálohového období, což má za následek platbu zálohy k 15. 6. ještě z původní známé daňové povinnosti, tj. daňové povinnosti za rok 201X–1.

V daňové evidenci

Zrušením jednoduchého účetnictví již podnikatel, který nevede účetnictví, ale pouze daňovou evidenci, nemá povinnost vést peněžní deník, neboť daňová evidence toto nestanoví, přesto lze vedení klasického peněžního deníku (který lze přejmenovat na evidenci příjmů a výdajů) jedině doporučit.

Blíže viz též článek Evidence výdajů v rámci daňové evidence a EET.

V rámci deníku příjmů a výdajů v daňové evidenci již není