dnes je 23.1.2019
Input:

Daň z pozemků

19.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1 Daň z pozemků

Ing. Jan Koreček

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí (§ 2 odst. 1 ZDN).

Druhy pozemků   Základ daně   Sazba daně  
Podle katastru nemovitostí   Orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty, tj. tzv. zemědělské pozemky   Základem daně je cena pozemku, tj.výměra pozemku v m2 × průměrná cena půdy
(podle vyhlášky ministerstva zemědělství)  
0,75 %
(u trvalých travních porostů 0,25 %)  
Hospodářské lesy a rybníky s intenzivním a průmyslovým chovem ryb   Základem daně je cena pozemku stanovená podle cenových předpisů k 1. 1. 2013 nebo
výměra pozemku v m2 × 3,80 Kč  
0,25 %  
Zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy   Základem daně je výměra pozemku v m2.   0,20 Kč  
Podle ZDN   Stavební pozemky   Základem daně je výměra zastavované plochy pozemku v m2.   2 Kč  
Zpevněné plochy pozemků užívané k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužící   Základem daně je výměra pozemku v m2.   1 Kč pro zemědělskou prvovýrobu a lesní či vodní hospodářství.
5 Kč pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání.  

Komentář:

Ceny půdy zemědělských pozemků pro zdaňovací období roku 2018 stanoví vyhláška ministerstva zemědělství č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů (§ 17 ZDN).

Stavebním pozemkem je nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy, a která se po dokončení stane předmětem daně ze staveb a jednotek.

Rozhodný je rozsah výměry pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše nadzemní části zdanitelné stavby.

Stavebním pozemkem není pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která bude osvobozena podle § 9 odst. 1 písm. i) nebo j) ZDN.

Pozemek přestane být stavebním pozemkem, až se zdanitelná stavba nebo všechny jednotky v ní stanou předmětem daně ze staveb a jednotek nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení nebo společné povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy (§ 6 odst. 3 ZDN).

Při zániku stavebního pozemku u zdanitelné stavby rozdělené na jednotky je rozdílný postup v případě postupného dokončení nebo užívání jednotek nacházejících se v budově bytového domu a budově jiné než bytový dům (např. ve víceúčelové stavbě, ve stavbě občanského vybavení, v rodinném domě, v objektu k bydlení s třemi a méně byty). Pokud jsou k 1. lednu zdaňovacího období (od roku 2016) dokončené nebo užívané pouze některé jednotky v budově bytového domu, jsou vlastníci těchto zdanitelných jednotek poplatníky daně ze staveb a jednotek. Zároveň v rozsahu odpovídajícím výši jejich spoluvlastnického podílu na stavebním pozemku zaniká část stavebního pozemku jako předmět daně z pozemků, neboť podle § 2 odst. 2 písm. e) ZDN předmětem daně z pozemků nejsou pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich. Podle ustanovení § 6 odst. 3 zákona a § 2 odst. 2 písm. e) ZDN nezaniká však stavební pozemek jako předmět daně z pozemků ve vztahu k vlastníkům jednotek, které nejsou dokončené nebo užívané. Část stavebního pozemku, která náleží jednotkám, které nejsou dokončené nebo užívané, je stále předmětem daně z pozemků.

Pokud jsou k 1. lednu zdaňovacího období (od roku 2016) dokončené nebo užívané pouze některé jednotky v budově jiné než bytový dům, jsou vlastníci těchto zdanitelných jednotek poplatníky daně ze staveb a jednotek. Vlastníci zdanitelných jednotek, které se nacházejí v budově jiné než bytový dům však nadále mají povinnost přiznat daň z pozemku v rozsahu odpovídajícím výši jejich spoluvlastnických podílů s uplatněním sazby daně podle § 6 odst. 2 písm. b) ZDN, neboť u zdanitelné jednotky v budově jiné než bytový dům nelze aplikovat ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) ani e) ZDNV. Vyloučení z předmětu daně z pozemku dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) ZDN lze uplatnit až v okamžiku existence zdanitelné stavby. Zdanitelnou stavbou se rozumí dokončená nebo užívaná budova podle katastrálního zákona. Budova rozdělená prohlášením vlastníka na jednotky se stane zdanitelnou stavbou až ve chvíli, kdy jsou všechny jednotky v ní dokončené nebo užívané, tj. všechny jednotky se stanou zdanitelnými jednotkami. K problematice zániku stavebního pozemku zveřejnilo Generální finanční ředitelství na internetových stránkách Finanční správy podrobné metodické materiály (Informace k zániku stavebního pozemku jako předmětu daně z pozemků v souvislosti se vznikem zdanitelné jednotky jako předmětu daně ze staveb a jednotek).

U stavebních pozemků se základ daně ještě vynásobí koeficientem stanoveným podle počtu obyvatel v obci (§ 6 odst. 4 ZDN), který může obec obecně závaznou vyhláškou v daném rozmezí upravovat (např. pro celé území Prahy je koeficient 5).

Zpevněnou plochou pozemku je pozemek (nebo jeho část) evidovaný v katastru nemovitostí jako druh pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce včetně plochy vlečky, bazénem nebo nádrží, pokud nejsou zdanitelnou stavbou.

Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým druhům podnikání a nelze-li vymezit rozsahy výměry sloužící jednotlivým druhům podnikání, použije se sazba daně 5 Kč (§ 6 odst. 2 a 3 ZDN). Neslouží-li pozemek k podnikání, zdaňuje se sazbou 0,20 Kč.

K problematice zdaňování zpevněných ploch pozemků zveřejnilo Generální finanční ředitelství na internetových stránkách Finanční správy informaci k dani z pozemků u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2016.

Předmětem daně z pozemků nejsou (§ 2 odst. 2 ZDN):  
 • pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb,

 
 • lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení,

 
 • vodní plochy (s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb),

 
 • pozemky určené pro obranu ČR,

 
 • pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů těchto spoluvlastníků na nich.

 
 • pozemky splňující podmínky pro úplné osvobození od daně z pozemků, které se nemusí uplatňovat v daňovém přiznání (§ 4 odst. 4 ZDN).

 

Komentář:

Zdanitelnými stavbami se rozumí budovy podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a inženýrské stavby uvedené v příloze ZDN, které jsou předmětem daně ze staveb a jednotek (§ 7 odst. 1 ZDN).

Některé pozemky mohou být od daně osvobozeny, například pozemky ve vlastnictví státu, ve vlastnictví obce nebo kraje, na jejímž katastrálním území se nacházejí, pozemky

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz