Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Co se do základu daně nezahrnuje

20.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.3 Co se do základu daně nezahrnuje

Ing. Miloš Hovorka

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Co se do základu daně nezahrnuje   Příjmy již zdaněné srážkovou daní.   § 23 odst. 4 ZDP  
Příjmy ze zahraničí zdaňované v samotném základu daně.    
Příjmy z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotou při následném snížení základního kapitálu.    
Částky, které již byly zdaněny.    
Částky příjmů (výnosů) přímo související s neuznanými výdaji (náklady).   Částky se nezahrnují maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů).  
Podíl na likvidačním zůstatku nebo vypořádací podíl společníka v. o. s. a komplementáře a. s.    
Částka zaúčtovaná do příjmů (výnosů), pokud souvisí s výdajem (nákladem) vynaloženým na příjem, který nebyl v předchozích zdaňovacích obdobích předmětem daně nebo byl od daně osvobozen.   Částka se nezahrnuje maximálně do výše tohoto souvisejícího výdaje (nákladu).  
Částka vyplacená členovi obchodní korporace z účasti v ní při snížení základního kapitálu, která snižuje nabývací cenu podílu.   Nabývací cena podílu se podle § 24 odst. 7 ZDP snižuje o příjmy plynoucí členovi obchodní korporace při snížení základního kapitálu, s výjimkou příjmů do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku, které jsou zdaněny srážkovou daní podle § 36 ZDP a u společníka s. r. o. i o vrácený příplatek vložený společníkem mimo základní kapitál.  
Změna ocenění podílu v obchodní korporaci ekvivalencí (protihodnotou), pokud je zaúčtována podle účetních předpisů jako náklad nebo výnos.   Ocenění ekvivalencí (protihodnotou) se pro účely ZDP nepovažuje za ocenění reálnou hodnotou.  
Změna reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) u pohledávek, které poplatník nabyl a určil k obchodování, o kterých je podle účetních předpisů účtováno jako o nákladu nebo výnosu.    
Změna reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) u podílu, který se v souladu s účetními předpisy oceňuje reálnou hodnotou a který by byl při převodu osvobozen od daně podle § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP nebo podle § 19 odst. 9 ZDP.   Oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty cenného papíru, který by nebyl při prodeji osvobozen od daně podle § 19 ZDP, součástí základu daně je, a to podle § 23 odst. 9 ZDP (výjimkou je směnka jako cenný papír a kmenový list).  
Rozdíl mezi hodnotou majetkových podílů stanovených podle právního předpisu o transformaci družstev a vyplacenou částkou podle dohody mezi povinnou a oprávněnou osobou.    

Komentář:

Z důvodů zabránění dvojímu zdanění, zohlednění určitých účetních postupů majících vliv na výsledek hospodaření poplatníka a zohlednění v dřívějších zdaňovacích obdobích neuznaných výdajů (nákladů), se do základu daně nezahrnují částky uvedené v § 23 odst. 4 písm. a) až l) ZDP, a to prostřednictvím daňového přiznání za příslušné období.

Příklad

S. r. o. se sídlem v ČR obdržela v roce 2018 podíl na zisku z účasti na akciové společnosti se sídlem v ČR ve výši 850 000 Kč po zdanění a zaúčtovala jej v souladu s účetními předpisy ve prospěch výnosů, čímž zvýšila svůj výsledek hospodaření za rok 2018 a východisko pro základ daně za zdaňovací období 2018. Bude proto mít tento podíl na zisku ve zdaňovacím období 2018 zdaněn podruhé?

Podle § 23 odst. 4 písm. a) ZDP se do základu daně daňových rezidentů ČR nezahrnují příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Akciová společnost z hrubé částky podílu na zisku srazila v souladu s § 36 ZDP daň ve výši 15 %, protože nebyla dceřinou společností s. r. o., kde by byl podíl na zisku od daně osvobozen podle § 19 ZDP. S. r. o. nezahrne do základu daně částku 850 000 Kč zdaněného podílu na zisku tak, že tuto částku zahrne na řádek 120 daňového přiznání za zdaňovací období 2018, kde bude položkou snižující základ daně (s. r. o. vykázala zisk) zdaňovacího období 2018.

Příklad

S. r. o. obdržela v roce 2018 ze zdrojů v zahraničí podíl na zisku po přepočtu na Kč v hrubé výši 400 000 Kč, který byl zaúčtován ve prospěch výnosů v souladu s účetními předpisy v hrubé výši, i když v zahraničí byla sražena daň ve výši 10 % a s. r. o. ve skutečnosti obdržela po přepočtu na Kč částku pouze ve výši 360 000 Kč. Dojde v ČR ke druhému zdanění tohoto podílu na zisku?

Podle § 23 odst. 4 písm. b) ZDP se do základu daně nezahrnují příjmy, které jsou zdaňovány sazbou daně podle § 21 odst. 4 ZDP, tj. příjmy ze zdrojů v zahraničí zdaňované v ČR v rámci samostatného základu daně, což je i tento případ.

Tento příjem bude zdaněn na řádcích 331 až 335 daňového přiznání za zdaňovací období 2018 v rámci samostatného základu daně 15% sazbou daně, a proto s. r. o. částku 400 000 Kč prostřednictvím řádku 130 daňového přiznání vyloučí ze základu daně zdaňovacího období 2018. Po započtení daně sražené v zahraničí v rámci zdanění v samostatném základu daně bude s. r. o. muset k celkové dani vykázané na řádku 330 ještě připočítat daň ze samostatného základu daně po zápočtu, tj. částku ve výši 20 000 Kč.

Příklad

Akciová společnost zaúčtovala ve prospěch výnosů ve zdaňovacím období 2018 z hlediska jejího účetnictví nevýznamnou částku 25 000 Kč, která měla být při