Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Co se do základu daně nezahrnuje

26.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.3 Co se do základu daně nezahrnuje

Ing. Miloš Hovorka

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Co se do základu daně nezahrnuje   Příjmy již zdaněné srážkovou daní.   § 23 odst. 4 ZDP  
Příjmy ze zahraničí zdaňované v samotném základu daně.    
Příjmy z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotou při následném snížení základního kapitálu.    
Částky, které již byly zdaněny.    
Částky příjmů (výnosů) přímo související s neuznanými výdaji (náklady).   Částky se nezahrnují maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů).  
Podíl na likvidačním zůstatku nebo vypořádací podíl společníka v. o. s. a komplementáře a. s.    
Částka zaúčtovaná do příjmů (výnosů), pokud souvisí s výdajem (nákladem) vynaloženým na příjem, který nebyl v předchozích zdaňovacích obdobích předmětem daně nebo byl od daně osvobozen.   Částka se nezahrnuje maximálně do výše tohoto souvisejícího výdaje (nákladu).  
Částka vyplacená členovi obchodní korporace z účasti v ní při snížení základního kapitálu, která snižuje nabývací cenu podílu.   Nabývací cena podílu se podle § 24 odst. 7 ZDP snižuje o příjmy plynoucí členovi obchodní korporace při snížení základního kapitálu, s výjimkou příjmů do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku, které jsou zdaněny srážkovou daní podle § 36 ZDP a u společníka s. r. o. i o vrácený příplatek vložený společníkem mimo základní kapitál.  
Změna ocenění podílu v obchodní korporaci ekvivalencí (protihodnotou), pokud je zaúčtována podle účetních předpisů jako náklad nebo výnos.   Ocenění ekvivalencí (protihodnotou) se pro účely ZDP nepovažuje za ocenění reálnou hodnotou.  
Částka zaúčtovaná ve prospěch výnosů ve výši rozdílu mezi oceněním nepeněžitého vkladu a výší vkladu vyplácená obchodní korporací jejímu členovi, pokud se o ni snižuje nabývací cena podílu.    
Změna reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) u pohledávek, které poplatník nabyl a určil k obchodování, o kterých je podle účetních předpisů účtováno jako o nákladu nebo výnosu.    
Změna reálné hodnoty (oceňovací rozdíl) u podílu, který se v souladu s účetními předpisy oceňuje reálnou hodnotou a který by byl při převodu osvobozen od daně podle § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP nebo podle § 19 odst. 9 ZDP.   Oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty cenného papíru, který by nebyl při prodeji osvobozen od daně podle § 19 ZDP, součástí základu daně je, a to podle § 23 odst. 9 ZDP (výjimkou je směnka jako cenný papír a kmenový list).  
Rozdíl mezi hodnotou majetkových podílů stanovených podle právního předpisu o transformaci družstev a vyplacenou částkou podle dohody mezi povinnou a oprávněnou osobou.    

Komentář:

Z důvodů zabránění dvojímu zdanění, zohlednění určitých účetních postupů majících vliv na výsledek hospodaření poplatníka a zohlednění v dřívějších zdaňovacích obdobích neuznaných výdajů (nákladů), se do základu daně nezahrnují částky uvedené v § 23 odst. 4 písm. a) až m), respektive v písm. a) až l)) ZDP, a to prostřednictvím daňového přiznání za příslušné období.

Patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů (1. 7.2017) nastane účinnost zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Poplatníci, u nichž započne zdaňovací období 2017 dnem účinnosti tohoto zákona nebo jiným pozdějším dnem, budou postupovat při nezahrnování příslušných částek do základu daně podle písm. a) až l) § 23 odst. 4 ZDP, protože dosavadní písm. j) se pro nadbytečnost zrušuje (jde o nezahrnutí do základu daně částky zaúčtované ve prospěch výnosů ve výši rozdílu mezi oceněním nepeněžitého vkladu a výší vkladu vyplácené obchodní korporací jejímu členovi, pokud se o ni snižuje nabývací cena podílu), čímž dojde i k označení dosavadních písmen k) až m) jako písmena j) až l). Důvodem zrušení písm. j) je to, že na rozdíl mezi oceněním nepeněžitého vkladu a výší vkladu vyplácený obchodní korporací jejímu členovi se pohlíží jako na plnění obdobné vrácení emisního ážia, které po snížení o nabývací cenu podílu podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně podle § 36 odst. 2 písm. e) ZDP, a tím jde vlastně o příjem zdaněný srážkovou daní, který se nezahrnuje do základu daně již podle písm. a); stávající písm. j) je tak nadbytečné.

Příklad

S. r. o. se sídlem v ČR obdržela v roce 2017 podíl na zisku z účasti na akciové společnosti se sídlem v ČR ve výši 850 000 Kč po zdanění a zaúčtovala jej v souladu s účetními předpisy ve prospěch výnosů, čímž zvýšila svůj výsledek hospodaření za rok 2017 a východisko pro základ daně za zdaňovací období 2017. Bude proto mít tento podíl na zisku ve zdaňovacím období 2017 zdaněn podruhé?

Podle § 23 odst. 4 písm. a) ZDP se do základu daně daňových rezidentů ČR nezahrnují příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Akciová společnost z hrubé částky podílu na zisku srazila v souladu s § 36 ZDP daň ve výši 15 %, protože nebyla dceřinou společností s. r. o., kde by byl podíl na zisku od daně osvobozen podle § 19 ZDP. S. r. o. nezahrne do základu daně částku 850 000 Kč zdaněného podílu na zisku tak, že tuto částku zahrne na řádek 120 daňového přiznání za zdaňovací období 2017, kde bude položkou snižující základ daně (s. r. o. vykázala zisk) zdaňovacího období 2017.

Příklad

S. r. o. obdržela v roce 2017 ze zdrojů v zahraničí podíl na zisku po přepočtu na Kč v hrubé výši 400 000 Kč, který byl zaúčtován ve prospěch výnosů v souladu s účetními předpisy v hrubé výši, i když v zahraničí byla sražena daň ve výši 10 % a s. r. o. ve skutečnosti obdržela po přepočtu na Kč částku pouze ve výši 360 000 Kč. Dojde v ČR ke druhému zdanění tohoto podílu na zisku?

Podle § 23 odst. 4 písm. b) ZDP se do základu daně nezahrnují příjmy, které jsou zdaňovány sazbou daně podle § 21 odst. 4 ZDP, tj. příjmy ze zdrojů v zahraničí zdaňované v ČR v rámci samostatného základu daně, což