dnes je 19.1.2021

Input:

Automobil i pro soukromé účely

13.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.1.5
Automobil i pro soukromé účely

Ing. Pavel Novák

VYŠLO V ČÍSLE 1/2021

Právnická osoba zakoupila a zprovoznila 10. 12. 2020 nový osobní automobil (400 000 Kč + 84 000 Kč DPH), který umožnila zaměstnanci používat také pro jeho osobní potřebu. Jak postupovat při odpočtu DPH v roce 2020 v případě, že dle knihy jízd bude automobil využit z 50 % pro služební účely a z 50 % pro soukromé účely v roce 2020? Jak postupovat v příštích letech, kdy se zcela jistě změní využití pro soukromé účely oproti roku pořízení o více než 10 %? Jak zaúčtovat změnu v odpočtu DPH v následujících letech? Zvýší/sníží se vstupní cena pro odpisování a změní se 1% přidanění ke mzdě zaměstnance?

Odpověď

Při pořízení dlouhodobého majetku (v našem případě nového osobního automobilu), který je určen jak pro ekonomickou, tak pro neekonomickou činnost (užívání auta pro osobní potřebu zaměstnance) je plátce povinen poměrně krátit odpočet DPH už v okamžiku pořízení majetku. Podle § 75 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), totiž platí, že použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak pro účely svých uskutečněných plnění, tak pro jiné účely, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro účely svých uskutečněných plnění. Podle § 75 odst. 3 ZDPH se příslušná výše odpočtu daně v poměrné výši vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši, a podílu použití tohoto plnění pro účely svých uskutečněných plnění. Pro výpočet odpočitatelné části DPH se tedy použije tzv. poměrný koeficient. Poměrný koeficient je stanoven v procentech a zaokrouhluje se na jedno procento nahoru – viz uvedený příklad níže. Stanovení poměrného koeficientu při pořízení dlouhodobého majetku, tj. např. auta, které bude moci zaměstnanec používat i pro soukromé účely, nemusí být v praxi vždy snadné. Pokud nelze v okamžiku uplatnění odpočtu DPH stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití, stanoví ji plátce kvalifikovaným odhadem.  ZDPH v § 75 odst. 4 ukládá plátci v takovém případě povinnost porovnat po skončení kalendářního roku takto odhadnutý koeficient se skutečností. Pokud se oba koeficienty (tzn. odhadnutý a skutečný) liší o více než 10 procent, je pak plátce povinen (v případě, že důsledkem opravy odpočtu bude snížení původně uplatněného odpočtu) odpočet opravit na řádku č. 45 v přiznání k DPH za 12. měsíc či poslední čtvrtletí roku (dle režimu plátce) podle skutečnosti. Pokud se poměrný koeficient vypočtený podle skutečného použití odchyluje od poměrného koeficientu stanoveného odhadem o méně než 10 procentních bodů (nebo je odchylka rovno 10 procentním bodům), výše uplatněného odpočtu daně se neopravuje. V případě, že důsledkem opravy odpočtu bude snížení původně uplatněného odpočtu, je plátce k opravě oprávněn, nikoli povinen.

Protože byl služební automobil pořízen v našem případě až v posledním zdaňovacím období plátce (ve 12. měsíci roku 2020), je celý výše uvedený postup v takovém případě zjednodušen. Plátce nemusí poměrný koeficient odhadovat v okamžiku pořízení služebního automobilu a poté porovnávat na konci roku odhadnutý koeficient se skutečným koeficientem. Tzn., nemusí zkoumat, zda se liší odhadnutý poměrný koeficient se skutečným poměrným koeficientem o více než 10 procentních bodů a tento rozdíl vykazovat na řádku 45 přiznání. Může vyjít rovnou ze zápisů v knize jízd za rok 2020 (za období od 10. 12. 2020 do 31. 12. 2020) a podle počtu ujetých kilometrů zjistit skutečný poměrný koeficient.

Příklad

Automobil v pořizovací ceně 800 000 Kč bez DPH + 168 000 Kč DPH najel v období od 10. 12. 2020 do 31. 12. 2020 např. 1 243 km. Z toho 633 km soukromě a 610 km pro ekonomické účely. Před termínem podání přiznání k DPH za 12/2020 lze

Nahrávám...
Nahrávám...