dnes je 25.9.2020

Input:

Aktuální postupy plátců ve zdravotním pojištění

14.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.19.02
Aktuální postupy plátců ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

Na období měsíců března až srpna 2020 byla přijata řada opatření ke zmírnění následků pandemie koronaviru pro jednotlivé skupiny plátců, kterými jsou ve zdravotním pojištění (kromě státu) zaměstnavatelé (za sebe a za své zaměstnance), osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů.

Aktuální změnou pro všechny tyto plátce je skutečnost, že po obecně známých úlevách pro období březen až srpen 2020 se již musejí vrátit k běžně požívaným postupům, nechtějí-li se stát předmětem zájmu příslušné zdravotní pojišťovny. V dalším textu uvádím u jednotlivých skupin plátců standardní termíny pro úhradu pojistného, resp. záloh na pojistné u OSVČ. V této souvislosti také platí, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Dnem platby pojistného je připsání úhrady na příslušný příjmový účet zdravotní pojišťovny nebo také den platby pojistného v hotovosti na pokladně zdravotní pojišťovny.

Podívejme se nyní blíže na postupy plátců pojistného při přechodu k „normálnímu” režimu, tedy v období skončení účinnosti legislativních změn.

ZAMĚSTNAVATELÉ

Nejdůležitější povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění je platit pojistné včas a ve správné výši. Mimoto plní tito plátci pojistného vůči zdravotní pojišťovně zaměstnance spoustu dalších povinností, například oznamují nástupy zaměstnance do zaměstnání a skončení zaměstnání, počátek nebo ukončení povinnosti státu platit za zaměstnance pojistné (je-li zaměstnavateli tato skutečnost známa, tj. zaměstnancem sdělena) apod.

Zaměstnavatelé platí pojistné za sebe a za své zaměstnance za příslušný kalendářní měsíc nejpozději do 20. dne následujícího kalendářního měsíce na účet určený zdravotní pojišťovnou pro hromadné platby pojistného. Tato povinnost každopádně platí při odvodu pojistného za období do února 2020 (včetně tohoto měsíce) a dále od září 2020. Takže platba pojistného za září musí být uhrazena nejpozději dne 20. 10. 2020. Platba neprovedená za tento měsíc a za další měsíce v souladu se zákonem bude penalizována.

Úleva spočívající v nevyměřování penále se týká případně opožděných úhrad (nebo úhrad v nižší částce, než jak je stanoveno zákonem) pouze za období kalendářních měsíců březen – srpen 2020. Pokud budou platby za tyto měsíce uhrazeny nejpozději dne 21. září 2020, nevznikne zaměstnavateli penále.

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ

Zákonem č. 134/2020 Sb. jsou OSVČ zálohy na pojistné za měsíce březen až srpen 2020 až do výše minimální zálohy odpuštěny, neboli v podstatě zaplaceny. OSVČ byly dále na straně jedné povinny zaplatit za období březen–srpen 2020 rozdíl mezi zálohou vyšší než minimální a minimální zálohou. Na straně druhé však přijatá právní úprava poskytuje podnikatelům výhodu v tom směru, že umožňuje uhradit tyto platby (bez penále) formou doplatku pojistného, a to nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém v roce 2021 bude, nebo