dnes je 18.3.2019
Input:

Aktuální informace z oblasti DPH

25.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.0900.7
Aktuální informace z oblasti DPH

Ing. Olga Hochmannová

ČR

V tuzemsku vstoupil ve II. pololetí 2017 v účinnost zákon č. 170/2017 Sb., kterým se od 1. 7. 2017 novelizuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDPH”). Tento zákon obsahoval více než 120 bodů změn ZDPH, které kromě obvyklých aktualizačních úprav některých ustanovení v návaznosti na změny jiných zákonů (např. stavebního zákona, promítnutého do změn v § 56 ZDPH) obsahovaly i několik zcela nových prvků – jako např. rozlišení povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty v § 20a ZDPH, stanovení povinnosti provádět vyrovnání či úpravu odpočtu daně v případě manka, zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u dalších plnění a zavedení institutu nespolehlivé osoby.

Na tyto změny v ZDPH reagovalo GFŘ vydáním souboru metodických informací k novému znění ZDPH.

V současné době (duben 2018 – pozn. aut.) jsou již připraveny další návrhy na změny ZDPH s účinností k 1. 1. 2019 a několik změn i k 1. 1. 2020. Návrh novely ZDPH obsahuje větší počet změn, z nichž některé jsou vyvolány i novelou směrnice o společném systému DPH (zacházení s poukazy), takže ČR je povinna je přijmout. Dosud byl návrh projednán v připomínkovém řízení, avšak započetí ostatních fází legislativního procesu dosud brání vnitropolitická situace v ČR.

Brusel

Novela směrnice o společném systému DPH

V Bruselu byla přijata směrnice Rady (EU) 2455/2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH. V české jazykové verzi byla zveřejněna v Úředním věstníku EU dne 29. 12. 2017.

Tato směrnice mění několik ustanovení souvisejících s poskytováním elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani na území EU.

Na základě poznatků z praxe a stížností na nadměrnou administrativní náročnost při přiznávání daně za tyto služby (přiznávají se v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa) byly přijaty tyto změny:

  • - Zvláštní pravidla, podle nichž se místo plnění určí podle členského státu, v němž je příjemce (osoba nepovinná k dani) usazen (v ZDPH § 10i), se nepoužijí, pokud hodnota těchto služeb v příslušném ani v předcházejícím kalendářním roce nepřekročí hodnotu odpovídající 10 000 EUR.
  • - Zjednodušuje se vystavování daňových dokladů za poskytování elektronicky poskytovaných služeb (v režimu jednoho správního místa se pro fakturaci nemusí použít pravidla členského státu, v němž se plnění považuje za uskutečněné, ale členského státu, v němž je poskytovatel usazen).

Tyto změny jsou členské státy povinny přijmout do 31. 12. 2018 a uplatňovat od 1. 1. 2019.

Tato směrnice obsahuje však i soubor změn pravidel DPH od 1. 1. 2021. Od tohoto data mají členské státy zavést pravidla pro tzv. prodej zboží na dálku uvnitř Společenství. Nová pravidla nahradí dosavadní systém zasílání zboží osobám, pro něž pořízení zboží není předmětem daně. Předpokládá se, že při prodeji zboží na dálku budou dodavatelé používat pro přiznání daně zvláštní režim jednoho správního místa prostřednictvím členského státu identifikace. Obdobný postup má být přijat i pro tzv. poskytování služeb na dálku.

Dále by měla být na základě této novely od r. 2021 zavedena nová pravidla pro přiznání a odvod DPH při dovozu. Osobou povinnou přiznat daň z dováženého zboží bude osoba, jíž je zboží na celním území EU určeno, a daň se bude vybírat prostřednictvím osoby, která zboží předkládá k celnímu řízení. K tomu bude možné využít zvláštní režim jednoho správního místa. Poněkud zastřena zůstala v těchto nových pravidlech skutečnost, že daň se bude tímto způsobem odvádět i ze zboží obsaženého v zásilkách o hodnotě do 150 EUR, což ve skutečnosti znamená, že dovozy zboží nepatrné hodnoty (dosud do 22 EUR), které dosud byly od DPH při dovozu osvobozeny, budou také podléhat DPH. Jak je uvedeno výše, tato část pravidel je pro členské státy závazná od 1. 1. 2021.

Novela nařízení Rady (EU) č. 282/2011

Na výše uvedené změny směrnice o společném systému DPH navazuje prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/2459, kterým se mění nařízení č. 282/2011. Toto nařízení 2017/2459 také přináší zjednodušení zvláštního režimu jednoho správního místa, používaného mj. při poskytování elektronicky poskytovaných služeb. Obsahuje zjednodušení způsobu, jakým poskytovatel prokazuje, ve kterém členském státě je příjemce usazen (nově by měl postačovat jen jeden důkaz místo dosavadních dvou).

Návrhy na další změny směrnice