dnes je 30.5.2020

Input:

557 - Odpis kladného goodwillu a aktivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

19.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

557 – Odpis kladného goodwillu a aktivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Vymezení goodwillu je uvedeno u účtu 015 a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku u účtu 027. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu zařazení goodwillu a oceňovacího rozdílu v účetnictví. Kladný goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do nákladů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny. Účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování kladného goodwillu delší než 60 měsíců, nejdéle však 120 měsíců (od 1. 1. 2016); tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce. Aktivní oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odpisuje rovnoměrně 180 měsíců od nabytí obchodního závodu do nákladů, v případě přeměny obchodní korporace se tento oceňovací rozdíl k nabytému majetku odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny. Pokud nejsou součástí nabytého majetku, ke kterému je tvořen oceňovací rozdíl, aktiva s dobou použitelnosti delší než 15 let, účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování aktivního oceňovacího rozdílu kratší než 180 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek


§ 28 ZoÚ, § 6, § 7, § 24a, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, část 3.1. a 3.7. ČÚS 019
NÚR

Výkaz zisku a ztráty: E.1.1. – Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé