Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

525 - Ostatní sociální pojištění

21.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

525 – Ostatní sociální pojištění

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na uvedeném účtu se zachycuje placení penzijního připojištění se státním příspěvkem a životní a důchodové připojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance, společníky a členy družstev.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací


§ 25–27 ZoÚ, § 24 vyhlášky č. 500/2002 Sb., část 3.1. a 3.4. ČÚS 019


Výkaz zisku a ztráty: D.2.1. – Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Zúčtování příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění a penzijní pojištění u instituce EU, Norska a Islandu (zaměstnanců, společníků a členů družstev):     
a) do limitu u pracovníka  525  379  Od daně z příjmů je u zaměstnance osvobozeno max. 30 000 Kč ročně od 1 zaměstnavatele. U zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad, pokud je to upraveno v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvě.
§ 6 odst. 9 písm. p) ZDP
§ 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 5)  
b) nad limit u pracovníka  528,
427  
379   
2.  BÚ  Zúčtování úhrady pojištění a připojištění  379  221   

Poznámka


Pro daňové zvýhodnění pojistné smlouvy uzavřené na životní pojištění musí smlouva kromě ostatních zákonných povinností splňovat podmínku, že nedovoluje výběr finančních prostředků v průběhu trvání pojištění. Toto zpřesnění vymezení soukromého životního pojištění je v § 6 odst. 9 písm. p) ZDP a v § 15 odst. 6 ZDP. Při porušení podmínek poplatník odpočet vrací nejdéle za posledních 10 let dle § 38g odst. 6 ZDP, a to formou podání daňového přiznání, ve kterém „dodaní” příspěvky poplatníkovi poskytnuté zaměstnavatelem.

Ve Finančním zpravodaji č. 5/2015 Generální finanční ředitelství publikovalo Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění, jehož obsahem je vzor „Potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění” pro zajištění jednotného postupu pojišťoven, plátců daně, poplatníků a správců daně.

Od základu daně ve zdaňovacím období lze (podle § 15 odst. 5, 6 ZDP) odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho:

a) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o 12 000 Kč,

b) penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění