Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

511 - Opravy a udržování

2.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

511 – Opravy a udržování

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují prvotní náklady za externí služby – opravy majetku, tj. výkony od jiných účetních jednotek.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásady pro tvorbu dohadných položek


§ 25–27 ZoÚ, § 21 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.3. ČÚS 019
JUD

Výkaz zisku a ztráty: A.3. – Služby

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
P  
Zaúčtování dodavatelské faktury za opravu a údržbu majetku, event. úhrada přímo v hotovosti  511  321, 
211  
 
2.  PF,
BÚ  
Reklamace opravy u dodavatele (po zaplacení faktury):    Práva z vadného plnění podle § 2165 až § 2174 NOZ.  
a) uznání reklamace  315  511  Na základě dobropisu přijatého od dodavatele.  
b) dodavatel provedl opravu znovu  511  315   
c) dodavatel vrátil peníze za reklamaci  221  315   
3.  PF  Reklamace opravy u dodavatele před zaplacením faktury – dodavatel reklamaci uznal  321  511  Na základě dobropisu přijatého od dodavatele.  
4.  VZ,
PF  
Zúčtování dodávek prací a služeb při účetní uzávěrce:     
a) převzetí dodávky, která nebyla dosud vyfakturována  511  389  ČÚS 017  
b) zúčtování došlé faktury za dodávku v následujícím účetním období  389  321   

Poznámka


Pozor na rozdíly mezi opravami, údržbou a technickým zhodnocením, které není nákladem.


Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

Podle § 47 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. se technickým zhodnocením rozumí pro účely účetnictví zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku,