Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

501 - Spotřeba materiálu (při způsobu účtování A, B)

26.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

501 – Spotřeba materiálu (při způsobu účtování A, B)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se účtuje v závislosti na zvoleném způsobu účtování o zásobách.

Při uplatnění způsobu A se účtují v průběhu účetního období pořizované zásoby materiálu do zásob na účet 112 a do nákladů na účet 501 se účtují zásoby až při jejich výdeji a spotřebě.

Při uplatnění způsobu B se účtují v průběhu účetního období náklady, které tvoří pořizovací cenu jednotlivých položek nákupu materiálu, přímo do spotřeby na účet 501 a při uzavírání účetních knih se počáteční zůstatky zásob materiálu na skladě převedou ze zásob do spotřeby na účet 501 a konečné stavy zásob materiálu se podle skladové evidence zaúčtují jako snížení nákladů a převedou se na sklad materiálu na účet 112.


Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Zásoby – materiál, Škody


§ 25–27 ZoÚ, § 9, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 007, 015, 019


Výkaz zisku a ztráty: A.2. – Spotřeba materiálu a energie

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
Základní operace při účtování způsobem A   ČÚS 015  
1.  S,
VZ  
Výdej materiálu do spotřeby v případě použití pevné ceny:    Podrobněji o oceňovacích technikách v části 1xx.  
a) předem stanovená cena (tzv. pevná cena) pořízení  501 AÚ  112 AÚ   
b) odchylka od skutečné ceny pořízení  + (–) 501 AÚ  + (–) 112 AÚ  Je nutné stanovit metodický postup pro rozvrhování odchylky do spotřeby.  
c) náklady s pořízením související  501 AÚ  112 AÚ  Je nutné stanovit metodický postup pro rozvrhování nákladů do spotřeby.  
2.  S, VZ  Výdej materiálu ze skladu do spotřeby v případě vyskladnění metodou váženého aritmetického průměru nebo metodou FIFO  501  112   
3.  PF,
P,
VZ  
Nákup materiálu zaúčtovaný přímo do spotřeby  501  321
211
335  
Účetní jednotka rozhodně vnitřním předpisem o druzích materiálu, který je při pořízení účtován přímo do spotřeby, tedy bez zaúčtování na sklad. Vždy se tak děje se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě materiálu. Jde například o čisticí prostředky, kancelářský materiál, pohonné hmoty, knihy apod.  
4.  S  Výdej drobného hmotného majetku (o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým hmotným movitým majetkem, ale zásobou) ze skladu do spotřeby  501  112   
5.  S  Zúčtování vráceného materiálu předaného k přezkoušení  – 501,
112  
–   
6.  S  Zúčtování převzatého výrobního odpadu z výroby na sklad  – 501,
112  
–   
7.  S  Vyúčtování výsledků inventarizace:    ČÚS 007, § 29–30 ZoÚ 
a) ztráty v rámci norem přirozených úbytků  501  112  Účetní jednotka musí mít interní směrnici se zdůvodněním výše norem přirozených úbytků.
ČÚS 007  
b) manka a škody nad normu  549  112  Výjimečně se užívá účet 547 (zcela mimořádné příčiny – např. povodně).  
c) přebytek materiálu  112  648   
d) přebytek nakoupených zásob, pokud k němu došlo chybným účtováním při vyskladnění (záměna druhů materiálu)  112  501  ČÚS 007  
8.  S  Výdej materiálu pro jiné účely než ke spotřebě:     
a) užitého pro reprezentační účely  513,
501  
112  Náklady na reprezentaci jsou daňově neuznatelným nákladem. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé (513/343). Mohlo by také jít o reklamní předměty podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, pak by to byl daňově uznatelný náklad se zaúčtováním na účet 501.  
b) předaného jako dar (nepeněžní plnění)  543  112  § 15 odst. 1§ 20 odst. 8 ZDP
Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé ( 543/343).
ZDP nahradilo pojem „dar” pojmem „bezúplatné plnění”.  
  c) průkazná likvidace materiálu z důvodu nepotřebnosti  548  112  Pokud došlo k prokazatelně provedené likvidaci zásob materiálu, jde podle § 24 odst. 2 písm. zg) ZDP o daňově uznatelný náklad. K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde uvede důvody, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty, a dále uvede pracovníky zodpovědné za provedení likvidace.  
Účtování materiálu přímo do spotřeby u způsobu A účtování    
9.  P,
VZ  
Nákup drobného materiálu za hotové, o kterém účetní jednotka rozhodla, že je účtován přímo do spotřeby:    ČÚS 015  
a) cena pořízení  501  211   
b) vedlejší náklady  501  211   
c) spotřeba materiálu nakoupeného ze zálohy (závdavku) poskytnuté zaměstnanci  501  335   
10.  P  Nákup knih a časopisů za hotové, předplatné placené v hotovosti  501  211   
11.  VZ,
P  
Spotřeba pohonných hmot nakoupených:     
a) ze záloh k vyúčtování  501  335   
b) v hotovosti  501  211   
12.  P  Nákup kancelářských potřeb a propagačního materiálu  501  211   
Základní operace při účtování způsobem B   ČÚS 015  
1.  PF,
P  
Nákup materiálu na základě dodavatelské faktury, za hotové  501  321,
211  
§ 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
2.  PF,
P  
Náklady související s pořízením materiálu, které jsou součástí pořizovací ceny:     
a) externí doprava, provize, pojistné  501  321,
211  
 
b) clo  501  379   
c) DPH u neplátce  501  321  U plátce DPH: 343/321.  
3.  VZ  Aktivace vnitropodnikových výkonů, které jsou vedlejšími pořizovacími náklady(doprava, náklady na zpracování apod.)  501  586  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
4.  VZ  Aktivace materiálu vlastní výroby, ocenění vlastními náklady, spojenými s pořízením  501  585,
586  
Pro ocenění zásob vyrobených ve vlastní režii se použijí vlastní náklady podle § 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ.  
5.  VZ  Materiál pořízený jiným způsobem než nákupem:     
a) materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného movitého majetku  501  648   
b) renovace náhradních dílů ve vlastní režii  501  586   
c) pořízení materiálu získaného darem  501  648  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
ZDP nahradilo pojem „dar” pojmem „bezúplatné plnění”.
ČÚS 015
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
d) pořízení materiálu při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  501  353,
378  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.  
e) pořízení převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání  501  491  ČÚS 018  
6.  VZ  Převod mezi nákladovými účty při prodeji materiálu  542  501  Následuje vystavení faktury (viz účet 642).