Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

479 - Ostatní dlouhodobé dluhy

26.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

479 – Ostatní dlouhodobé dluhy

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde jiné dlouhodobé dluhy, pro které nebyl určen žádný předcházející účet dlouhodobých dluhů, např. přijaté úvěry od nebankovních institucí.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Dluhy po splatnosti


§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 018

Rozvaha: Pasiva: C.I.9.3. – Jiné závazky, C.II.8.7. – Jiné závazky *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  P,
BÚ  
Přijetí dlouhodobé zápůjčky (včetně zápůjček od společníků obchodních korporací), úvěru od nebankovní instituce  211,
221  
479   
2.   Zúčtování úhrady dluhu:     
P  a) v hotovosti  479  211   
BÚ,
VZ  
b) z  peněžních prostředků na účtech  479  221   
c) směnkou    Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění p.p.  
  • dluh

 
479  –   
  • směnečná hodnota

 
–  478   
  • úrok

 
562  –   
3.  VZ  Odpis právně zaniklého dluhu  479  648  Pokud není dluh zaúčtován do výnosů, postupuje se podle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 11,12,15).  
4.  VZ  Zaúčtování vzájemného zápočtu pohledávek a  dluhů  479  311, 315,
378  
§ 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
§ 1982 až 1991 NOZ 
5.  VZ  Předpis smluvních pokut a úroků z prodlení  544  479  § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP
Pokud je splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení kratší než 12 měsíců, bude účtováno na účet 379.  
6.  VZ  Zúčtování nevyfakturovaných dodávek, které byly v předchozím účetním období zaúčtovány jako dohadná položka  389  479   
7.  VZ  Odkoupení pohledávky (pořizovací cena)  315,
378  
479   
8.  VZ  Přepočty dluhů v cizích měnách v průběhu účetního období (při zaplacení) a k rozvahovému dni:     ČÚS 006,
§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
a) kurzová ztráta  563  479   
b) kurzový zisk  479  663