Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

352 - Pohledávky - podstatný vliv

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

352 – Pohledávky – podstatný vliv

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují krátkodobé a dlouhodobé pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem, mezi účetními jednotkami pod podstatným vlivem a pohledávky účetních jednotek pod podstatným vlivem (i pohledávky z poskytnutých zápůjček a úvěrů), s výjimkou pohledávek vykazovaných v jiných položkách.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále


§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 18, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.3. – Pohledávky – podstatný vliv, C.II.2.3. – Pohledávky – podstatný vliv *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VF  Pohledávky vůči společnostem pod podstatným vlivem z obchodních vztahů  352  6xx  Podstatným vlivem se podle § 22 odst. 5 ZoÚ rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování účetní jednotky, jenž není rozhodující ani společný; není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv.  
2.  BÚ  Poskytnutí zápůjčky  352  221   
3.  VZ  Vyúčtování úroků z poskytnuté zápůjčky  352  662   
4.  BÚ  Příjem úhrady splacené zápůjčky vč. úhrady úroků  221  352   
5.  VZ  Odkoupení pohledávky (pořizovací cena)  352  321,
325,
379  
Součástí pořizovací ceny pohledávky jsou náklady s pořízením související, např. náklady na znalecké ocenění pohledávek, odměny právníkům, provize.  
6.  VZ  Zaúčtování vzájemného zápočtu pohledávek a dluhů  362  352  Zápočet: § 1982 až § 1991 NOZ.  
7.  VF  Předpis smluvních pokut a úroků z prodlení  352  644  ČÚS 019  
8.  VZ  Odpis pohledávky  546  352  ČÚS 019
Daňově uznatelný náklad pouze podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP.