Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

351 - Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

26.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

351 – Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde krátkodobé a dlouhodobé pohledávky za ovládanými osobami, mezi ovládanými osobami a za ovládajícími osobami (i pohledávky z poskytnutých zápůjček a úvěrů), s výjimkou pohledávek vykazovaných na jiných účtech

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále


§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.2. – Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba, C.II.2.2. – Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VF  Pohledávky mezi ovládajícími a ovládanými osobami  351  6xx   
2.  BÚ  Poskytnutí zápůjčky  351  221   
3.  VZ  Vyúčtování úroků z poskytnuté zápůjčky  351  662   
4.  BÚ  Příjem úhrady splacené zápůjčky vč. úhrady úroků  221  351   
5.  VZ  Pohledávky při převodu zisku  351  668   
6.  VZ  Odkoupení pohledávky (pořizovací cena)  351  321,
325,
379  
Součástí pořizovací ceny pohledávky jsou náklady s pořízením související, např. náklady na znalecké ocenění pohledávek, odměny právníkům, provize.  
7.  VZ  Zaúčtování vzájemného zápočtu pohledávek a dluhů  361  351  Zápočet: § 1982 až § 1991 NOZ.  
8.  PF  Předpis smluvních pokut a úroků z prodlení  351  644  ČÚS 019  
9.  VZ  Odpis pohledávky  546  351  ČÚS 019
Daňově uznatelný náklad pouze podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP.  
10.  VZ  Přepočty pohledávek v cizích měnách v průběhu účetního období (při inkasu) a k rozvahovému dni:    § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 006, ČÚS 019  
a) kurzová ztráta  563  351   
b) kurzový zisk  351  663   
11.  VZ  Účtování v souvislosti s inventarizací pohledávek: