Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

343 - Daň z přidané hodnoty

8.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

343 – Daň z přidané hodnoty

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycuje se zde podle daňových dokladů daňová povinnost účetní jednotky u daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a nárok na navrácení DPH při uplatnění nadměrného odpočtu za zdaňovací období především vůči finančnímu orgánu, placení a vrácení daně od finančního orgánu. Účtují se zde i opravné daňové doklady (na zvýšení a snížení daně) při opravě základu daně, podle něhož byl původní dluh vyúčtován.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování


§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, ZDPH, § 11, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.II.2.4.3. – Stát – daňové pohledávky, Pasiva: C.II.8.5. – Stát – daňové závazky a dotace

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih:     
a) zůstatek účtu aktivní – uplatnění nadměrného odpočtu, pohledávka za FÚ  343  701   
b) zůstatek účtu pasivní – daňová povinnost, dluh vůči FÚ  701  343   
2.  PF  Předpis nároku na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu  343  3xx,
4xx  
 
3.  VF  Předpis daňové povinnosti daně z přidané hodnoty na výstupu  3xx  343   
4.  BÚ  Příjem nadměrného odpočtu  221  343   
5.  BÚ  Úhrada daňové povinnosti  343  221   
6.  PF  Opravný daňový doklad na snížení základu daně přijatý od plátce DPH  343  3xx, 
4xx  
 
7.  PF  Opravný daňový doklad na zvýšení základu daně přijatý od plátce DPH  3xx, 
4xx  
343   
8.  VF  Opravný daňový doklad na zvýšení základu daně vydaný plátcem DPH  3xx  343   
9.  VF  Opravný daňový doklad na snížení základu daně vydaný plátcem DPH  343  3xx, 
4xx  
 
10.  VZ  Zaúčtování předpisu odvodu daně při bezplatném plnění ve prospěch třetích osob (dary)  543  343  Bezúplatné plnění – § 15 odst. 1§ 20 odst. 8 ZDP.
ČÚS 019  
11.  VZ  Proúčtování zaokrouhlovacích rozdílů a vypořádání z použitého koeficientu na konci účetního období:     
a) daňová povinnost je nižší než zůstatek účtu nebo nárok na nadměrný odpočet je vyšší než zůstatek účtu  343  648   
b) daňová povinnost je vyšší než zůstatek účtu nebo nárok na nadměrný odpočet je nižší než zůstatek účtu  548  343   
12.  VZ,
P,
BÚ  
Zúčtování doměrku daně z přidané hodnoty:     
a) předpis  538  343   
b) úhrada  343  211,
221  
 
13.  VZ,
P,
BÚ  
Zúčtování pokut a penále z titulu porušení povinností v souvislosti s daní z přidané hodnoty:     
a) předpis  545  345  § 25 odst. 1 písm. f) ZDP 
b) úhrada  345  211,
221  
 

Poznámka


Kontrolní hlášení – druh daňového tvrzení obsahující vybrané údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání k DPH. Za nepodání hrozí sankce.


Opravný daňový doklad se vystavuje podle § 42 odst. 4 ZDPH i na opravu chybně uvedeného základu daně a výše daně. Pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz uplatněný u původního zdanitelného plnění nebo při přiznání daně z přijaté úplaty. V případě opravy základu daně a výše daně podle § 42 odst. 1 písm. b), kdy je zároveň vystaven opravný daňový doklad podle § 45 odst. 4, lze použít i kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.


Plátce DPH opraví základ daně