Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

341 - Daň z příjmů

6.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

341 – Daň z příjmů

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účtují se zde zaplacené zálohy na daň z příjmů právnických a fyzických osob, které vedou účetnictví. Ke konci rozvahového dne se na tomto účtu zaúčtuje závazek účetní jednotky ze splatné daně k finančnímu orgánu za zdaňovací období podle daňového přiznání. Není-li k okamžiku sestavení účetní závěrky známa skutečná daňová povinnost, postupuje se podle ČÚS 004.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Zásady pro tvorbu a použití rezerv, Odložená daň


§ 18, § 19 ZoÚ, § 11, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 004, 017, 019

NÚR, KDP

Rozvaha: Aktiva: C.II.2.4.3. – Stát – daňové pohledávky, Pasiva: C.II.8.5. – Stát – daňové závazky a dotace

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Zaúčtování povinnosti daně z příjmů  591  341  Sazba daně v roce 2018 činí pro právnické osoby 19 % (není-li v § 21 ZDP uvedeno jinak) a 15 % pro fyzické osoby (§ 16 ZDP), případně solidární daň.
ČÚS 019  
2.  VZ  Doměrky daně z příjmů  595  341  ČÚS 019  
3.  VZ,
P,
BÚ  
Zaúčtování pokut a penále v souvislosti s porušením daně z příjmů:     
a) předpis  545  341  § 25 odst. 1 písm. f) ZDP 
b) úhrada  341  211,
221  
 
4.  P,
BÚ  
Úhrada záloh na daň z příjmů  341  211,
221  
 
5.  P,
BÚ  
Úhrada nedoplatků na dani z příjmů  341  211,
221  
 
6.  BÚ  Příjem přeplatku na dani z příjmů  221  341   
7.  VZ  Předpis povinnosti odvodu daně z příjmů na základě dodatečného daňového přiznání  595  341   

Poznámka


Výkaz zisku a ztráty neobsahuje mimořádnou oblast, daň z příjmů z mimořádné činnosti se nezjišťuje.

Podle § 36 odst. 1 písm. c) ZDP se uplatňuje zvláštní sazba daně 35 % z příjmů uvedených v písmenech § 36 odst. 1 písm. a), b), např. příjmy ze služeb s výjimkou provádění stavebně-montážních projektů, příjmy z obchodního, technického nebo jiného poradenství, řídicí a zprostředkovatelské činnosti a obdobných činností poskytovaných na území České republiky, z nezávislé činnosti, např. architekta, lékaře, inženýra, právníka, náhrady za poskytnutí práva