Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

321 - Dodavatelé

27.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

321 – Dodavatelé

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde krátkodobé dluhy vůči dodavatelům při vzniku dluhu ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodně-závazkových vztahů.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Dluhy po splatnosti


§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 18, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 019

NÚR, KDP

Rozvaha: Pasiva: C.II.4. – Závazky z obchodních vztahů

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF  Zúčtování při vzniku dluhu nákupem:    § 1721 až § 1723 NOZ 
a) dlouhodobého majetku  0xx  321   
b) zásob  1xx  321   
c) služeb, materiálu a zboží účtovaného přímo do spotřeby  5xx  321   
2.  P,
BÚ,
VZ  
Zúčtování úhrady dluhu:     
a) v hotovosti  321  211   
b) z peněžních prostředků na účtech  321  221   
c) směnkou    Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění p. p.  
  • dluh

 
321  –   
  • směnečná hodnota

 
–  322  ČÚS 008  
  • úrok

 
562  –  ČÚS 019  
3.  VZ  Vyúčtování zálohy (závdavku) poskytnuté dodavateli  321  314  Podrobněji o účtování záloh u účtu 314.  
4.  VZ  Odpis právně zaniklého dluhu  321  648  Pokud není dluh odúčtován do výnosů, postupuje se podle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 11, 12, 15) *).  
5.  VZ  Zaúčtování vzájemného zápočtu pohledávek a dluhů  321  311,
315,
378  
§ 1982 až § 1991 NOZ 
6.  PF  a) Předpis smluvních pokut a úroků z prodlení  544  321  § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP
Daňově uznatelné jsou jen, pokud byly zaplaceny.  
 VZ  b) Předpis pokut od orgánů státní správy  545  321  Jedná se o daňově neuznatelné náklady.  
7.  VZ  Zúčtování nevyfakturovaných dodávek, které byly v předchozím účetním období zaúčtovány jako dohadná položka  389  321  ČÚS 017  
8.  PF  Reklamace uznaná dodavatelem před zaplacením faktury  321  5xx,
0xx,
1xx  
Práva z vadného plnění podle § 2165 až § 2174 NOZ.  
9.  PF  Reklamace uznaná dodavatelem po zaplacení faktury:     
a) uznání reklamace  315  5xx,
0xx,
1xx  
 
b) náhradní dodávka  5xx,
0xx,
1xx  
315   
10.  VZ  Přepočty dluhů v cizích měnách v průběhu účetního období (při zaplacení) a k rozvahovému dni:    § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 006, ČÚS 019  
a) kurzová ztráta  563  321   
b) kurzový zisk  321  663