Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

315 - Ostatní pohledávky

13.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

315 – Ostatní pohledávky

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde dlouhodobé i krátkodobé ostatní pohledávky z obchodních vztahů, například reklamace vůči dodavatelům, nárok na záruční paušál při převzetí závazků za záruční opravy.

Analytické účty se vedou podle jednotlivých dlužníků, jednotlivých druhů měn a v rozlišení na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky ve vztahu k dohodnuté lhůtě splatnosti.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále


§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 10, § 11, § 50, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 018, 019

NÚR, KDP

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.1. – Pohledávky z obchodních vztahů, C.II.2.1. – Pohledávky z obchodních vztahů *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VF  Zaúčtování pohledávky u plátce DPH:     
a) celková částka faktury  315  –   
b) základ daně  –  6xx   
c) předpis DPH  –  343   
2.  VF  Předpis nároku na záruční paušál při převzetí dluhů za záruční opravy  315  602  Práva z vadného plnění: § 2099 až § 2112 NOZ.
Záruka za jakost: § 2113 až § 2117 NOZ.  
3.  VF  Předpis nároku na záruční paušál při převzetí dluhů za záruční opravy, které se provedou v budoucnu  315  384  ČÚS 017
Práva z vadného plnění: § 2099 až § 2112 NOZ.
Záruka za jakost: § 2113 až § 2117 NOZ.  
4.  VF  Vyúčtování náhrad za náklady vynaložené účetní jednotkou za jiné účetní jednotky:     
a) refundace částek za výchovu cizích učňů  315  602   
b) přiznané náhrady soudních arbitrážních poplatků od jiných účetních jednotek  315  648   
c) nárok na příspěvek na úhradu nákladů vlastního stravovacího zařízení od jiných účetních jednotek za jejich strávníky  315  602   
5.  VF  Předpis smluvních pokut a úroků z prodlení  315  644  ČÚS 019
Daňově uznatelné jsou jen, pokud byly zaplaceny.
Prodlení: § 1968 až § 1979 NOZ.  
6.  P,
BÚ,
VZ  
Úhrada pohledávky:     
a) v hotovosti  211  315   
b) na peněžní prostředky na účtech  221  315   
c) směnkou:    Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění p. p.  
  • pohledávka

 
–  315   
  • směnečná hodnota (jmenovitá hodnota)

 
256,
065  
–   
  • úrok

 
–  662   
7.  VZ  Zúčtování zálohy (závdavku) a fakturované částky:     
a) krátkodobé  324  315  Podrobněji o účtování záloh u účtu 324.  
b) dlouhodobé  471,
475  
315  Podrobněji o účtování záloh u účtu 475.  
8.  PF  Reklamace u dodavatele (po zaplacení faktury):    Práva z vadného plnění podle § 2165 až § 2174 NOZ 
a) uznání reklamace dodavatelem  315  5xx,
1xx,
0xx  
 
b) náhradní dodávka  5xx,
1xx,
0xx  
315   
9.  VZ  Postoupení pohledávky:     
a) odpis pohledávky (jmenovitá hodnota)  546  315  ČÚS 019  
b) výnos z postoupené pohledávky  315  646  ČÚS 019  
10.  VZ  Odkoupení pohledávky u postupníka (pořizovací cena)  315  325   
11.  VZ  Odpis pohledávky  546  315  § 24 odst. 2 písm. s) ZDP bod 1 – vlastní pohledávka,
bod 2 – nakoupená pohledávka  
12.  VZ  Vklad pohledávky individuálním podnikatelem  315  491  ČÚS 018