Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

311 - Odběratelé

9.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

311 – Odběratelé

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde dlouhodobé i krátkodobé pohledávky za odběrateli v okamžiku splnění dodávky vůči odběrateli ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy v oblasti obchodně-závazkových vztahů.

Analytické účty se vedou podle jednotlivých dlužníků, jednotlivých druhů měn a v rozlišení na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky ve vztahu k dohodnuté lhůtě splatnosti.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále


§ 24, § 25, § 27 ZoÚ,§ 10, § 11, § 50, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 008, 014, 017, 018, 019

JUD, NÚR, KDP

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.1. – Pohledávky z obchodních vztahů, C.II.2.1. – Pohledávky z obchodních vztahů *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ,
VF  
Zaúčtování pohledávky u plátce DPH při splnění dodávky vlastních výrobků, polotovarů vlastní činnosti, služeb, zboží, při prodeji DHM a DNM, materiálu:    **)  
a) celková částka faktury  311  –  Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky.  
b) základ daně  –  601,
602,
604,
641,
642  
 
c) předpis DPH  –  343   
2.  VF  Předpis smluvních pokut a úroků z prodlení  311  644   ČÚS 019  
3.  P,
BÚ,
VZ  
Úhrada pohledávky:     
a) v hotovosti  211  311   
b) na peněžní prostředky na účtech  221  311   
c) směnkou    Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění p. p.  
  • pohledávka

 
–  311   
  • směnečná hodnota (jmenovitá hodnota)

 
256,
065  
–   
  • úrok

 
–  662  ČÚS 008  
4.  VZ  Zúčtování zálohy (závdavku) a fakturované částky:    Závdavek vysvětlen u účtu 314.  
a) krátkodobé  324  311   
b) dlouhodobé  475  311   
5.  VF  Uznaná reklamace přijatá od odběratele před zaplacením faktury  60x,
641,
642  
311  Práva z vadného plnění podle § 2165 až § 2174 NOZ.  
6.  VF  Uznaná reklamace přijatá od odběratele po zaplacení faktury     
a) uznání reklamace  60x,
641,
642  
321   
b) náhradní dodávka  321  60x,
641,
642  
 
7.  VZ  Postoupení pohledávky:    § 1879 až § 1887 NOZ ***)  
a) odpis pohledávky (jmenovitá hodnota)  546  311   ČÚS 019  
b) výnos z postoupené pohledávky  311  646   
8.  VZ  Odkoupení pohledávky u postupníka (pořizovací cena)  311  325   
9.  VZ  Odpis pohledávky  546  311  § 24 odst. 2 písm. s) ZDP bod 1 – vlastní pohledávka a bod 2 – nakoupená pohledávka  
10.  VZ  Vklad pohledávky individuálním podnikatelem  311  491  ČÚS 018  
11.  VZ  Úhrada pohledávky za upsaný základní kapitál – vnesením pohledávky  311  353  ČÚS 017
§ 15–24, § 143, § 251, § 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.  
12.  VZ  Zaúčtování vzájemného zápočtu pohledávek a dluhů  321,
325  
311  § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
§ 1982 až § 1991 NOZ 
13.  VZ  Přepočty pohledávek v cizích měnách v průběhu účetního období (při inkasu) a k rozvahovému dni:    § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 006, ČÚS 019  
a) kurzová ztráta  563  311   
b) kurzový zisk  311  663   
14.  VZ  Inventarizace  –  –  Pokud skutečný stav evidovaných pohledávek neodpovídá stavu v účetnictví, došlo buď k chybě v účtování, nebo k chybě v evidenci, rozdíl se musí dohledat.  
15.  VZ  Účtování v souvislosti s inventarizací pohledávek: