Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

211 - Peněžní prostředky v pokladně

21.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

211 – Peněžní prostředky v pokladně

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účtuje se zde o stavu a pohybu hotovosti na základě pokladních dokladů, o stavu a pohybu šeků přijatých místo hotových peněz, poukázek k zúčtování (například poukázky na odběr zboží, služeb). Součástí pokladní hotovosti jsou nasáčkované výplaty, depozita, pokud nebyly ve výplatní den předány příjemcům. Na analytických účtech se vede stav a pohyb valut, šeků, poukázek k zúčtování znějících na cizí měnu odděleně podle jednotlivých měn. Pokud jsou používány i cizí měny, musí být účetnictví vedeno v českých korunách i cizích měnách.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Zásady vedení pokladny, Pracovní cesty a cestovní náhrady, Platební karty


§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 12, § 12a a § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 007, 016, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C. IV.1. – Peněžní prostředky v pokladně

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  P  Příjem hotovosti do pokladny podle příjmového pokladního dokladu (z  peněžních prostředků na účtech)  211  261  Na analytických účtech se vede stav a pohyb valut, šeků, poukázek k zúčtování znějících na cizí měnu odděleně podle jednotlivých měn.  
2.  P  Nákup za hotové:     ČÚS 016  
a) materiálu k okamžité spotřebě  501  211   
b) materiálu, zboží na sklad, event. do prodejny (účtování o zásobách způsobem A)  111,
112,
131,
132  
211   
c) materiálu (účtování o zásobách způsobem B)  501  211   
d) zboží (účtování o zásobách způsobem B)  504  211   
e) služeb  518  211   
f) cenin  213  211   
g) dlouhodobého nehmotného majetku  01x,
041  
211   
h) dlouhodobého hmotného majetku  02x,
042,
031  
211   
i) dlouhodobého finančního majetku  06x  211   
j) krátkodobého finančního majetku  25x  211   
3.  P  Prodej za hotové (podle příjmového pokladního dokladu, faktury, paragonů):     
a) výrobků  211  601  ČÚS 019  
b) zboží  211  604   
c) služeb  211  602   
d) dlouhodobého majetku, materiálu  211  641,
642  
 
4.  P  Vztahy se zaměstnanci a společníky:      
a) výplata zálohy zaměstnanci na nákup za hotové nebo na výdaje na pracovní cestu  335  211  ČÚS 017  
b) vrácení zálohy zaměstnancem  211  335   
c) výplata zálohy společníkovi na nákup za hotové nebo na výdaje na pracovní cestu  355  211   
d) vrácení zálohy společníkem  211  355   
e) výplata cestovních náhrad zaměstnancům  333,
512  
211   
f) výplata cestovních náhrad společníkům  365
512  
211   
g) výplata mezd zaměstnancům  331  211   
h) výplata mezd společníkům  366  211   
i) úhrada služeb  5xx  211   
5.  P  Převody hotovosti:    ČÚS 016  
a) odvod hotovosti do banky (spořitelních a úvěrních družstev) nebo převod do jiné pokladny (výdajový pokladní doklad)  261  211   
b) příjem hotovosti při výběru z banky (spořitelních a úvěrních družstev) nebo z jiné pokladny (příjmový pokladní doklad)  211  261   
6.  P  Inkaso pohledávek a úhrady dluhů v hotovosti:     
a) inkaso pohledávky  211  311,
315,
378  
 
b) úhrada dluhu  321,
325,
379  
211   
c) přijatá záloha (závdavek)  211  324,
475  
DPH u záloh (závdavků) není na tomto účtu řešena. Účtování záloh (závdavků) včetně DPH je podrobně uvedeno u účtu 324.  
d) poskytnutá záloha (závdavek)  314  211  DPH u záloh (závdavků) není na tomto účtu řešena. Účtování záloh včetně DPH je podrobně uvedeno u účtu 314.  
e) vrácení přeplatku zálohy (závdavku) na DHM, DNM, zásoby  211  051,
052,
15x  
 
f) poskytnutí zálohy (závdavku) na DNM, DHM, zásoby  051,
052,
15x  
211   
7.  P  Vklad hotovosti individuálním podnikatelem z osobního majetku  211  491  ČÚS 018  
8.  P  Výběr hotovosti podnikatele pro osobní spotřebu  491  211   
9.  P  Příjem daru v hotovosti  211  668  § 33 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 019  
10.  P  Poskytnutí daru v hotovosti  543  211  § 20 odst. 8 ZDP§ 15 odst. 1 ZDP užívá pojmy pro dary převzaté z NOZ – bezúplatné plnění a bezúplatně nabyté příjmy.  
11.  P  Inkaso hotovosti z titulu předložení dluhového cenného papíru  211  256,
065  
 
12.  P  Proplacení dluhu ze směnky  322  211   
13.  P  Přepočty valutových operací v průběhu účetního období a k rozvahovému dni:     § 24 odst. 6 a 7 ZoÚ,
§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 006
§ 24 odst. 9 ZoÚ