Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

123 - Výrobky (při způsobu B účtování zásob)

19.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

123 – Výrobky (při způsobu B účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


V průběhu účetního období není v účetnictví zachycen pohyb o přírůstcích a úbytcích hotových výrobků, aktuální informaci o stavu hotových výrobků účetní jednotka z účetnictví získá až k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Periodický způsob B účtování zásob mohou účetní jednotky použít pouze v případě, že zajistí průkazné vedení evidence o zásobách tak, že budou schopny prokázat v průběhu účetního období stav zásob včetně ocenění těchto zásob podle zákona. Výrobky jsou věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody


§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 007, 015, 018, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva: C.I.3.1. – Výrobky

Č.  Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Převod zůstatku při otevření účetních knih  123  701  Oceňování výrobků je podrobněji popsáno u účtu 121 Nedokončená výroba (při způsobu A účtování zásob) 
2.  VZ  Vyúčtování výsledků inventarizace:      
a) ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob  583  123  Účetní jednotka může stanovit svým vnitřním předpisem normy přirozených úbytků vždy pro příslušné účetní období.  
b) manka a škody nad normu  549  123   
c) snížení hodnoty hotových výrobků v důsledku živelní pohromy  547  123  Výjimečně se užívá účet 547 Mimořádné provozní náklady podle § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (zcela mimořádné příčiny – např. povodně).  
d) přebytek výrobků  123   583   
e) latentní (skryté) úbytky užitné hodnoty výrobků:     
  • snížení hodnoty je přechodné (tvorba opravné položky)

 
559


 
194


 
ČÚS 005, § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., § 26 odst. 3 ZoÚ
Opravné položky na zvýšení hodnoty nelze v ČR vytvářet.  
  • zúčtování opravné položky při pominutí důvodů snížení hodnoty (například při spotřebě)

 
194  559   
  • snížení hodnoty je definitivní

 
549  123  Pokud nedojde k prodeji těchto zásob i za minimální cenu, ale pouze ke snížení ceny, je náklad daňově neuznatelný.  
3.  VZ  Uzavírání účetních knih: