Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

122 - Polotovary vlastní výroby (při způsobu B účtování zásob)

1.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

122 – Polotovary vlastní výroby (při způsobu B účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


V průběhu účetního období není v účetnictví zachycen pohyb o přírůstcích a úbytcích polotovarů vlastní výroby, aktuální informaci o stavu polotovarů vlastní výroby účetní jednotka z účetnictví získá až k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Účet se užívá při účtování o polotovarech periodickým způsobem B. Způsob B mohou účetní jednotky použít pouze v případě, že zajistí průkazné vedení evidence o zásobách tak, že budou schopny prokázat v průběhu účetního období stav zásob včetně ocenění těchto zásob podle zákona. Polotovary jsou odděleně evidované produkty, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody


§ 24–27, 29, 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 007, 015, část 3.2. ČÚS 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva: C.I.2. – Nedokončená výroba a polotovary

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Převod zůstatku při otevření účetních knih  122  701  Oceňování vlastní výroby je podrobněji popsáno u účtu 121 – způsob účtování A.  
2.  VZ  Vyúčtování výsledků inventarizace:      
a) ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob  582  122  Účetní jednotka může stanovit svým vnitřním předpisem normy přirozených úbytků vždy pro příslušné účetní období.  
b) manka a škody nad normu  549  122   
c) snížení hodnoty polotovarů v důsledku živelní pohromy  547  122  Výjimečně se užívá účet  547 Mimořádné provozní náklady podle § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (zcela mimořádné příčiny – např. povodně).  
d) přebytek polotovarů  122  582   
e) latentní (skryté) úbytky užitné hodnoty polotovarů:     
  • snížení hodnoty je přechodné (tvorba opravné položky)

 
559
 
193
 
ČÚS 005, § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., § 26 odst. 3 ZoÚ
Opravné položky na zvýšení hodnoty nelze v ČR vytvářet.  
  • zúčtování opravné položky při pominutí důvodů snížení hodnoty (například při spotřebě)

 
193  559   
  • snížení hodnoty je definitivní

 
549  122  Pokud nedojde k prodeji těchto zásob i za minimální cenu, ale pouze ke snížení ceny, je náklad daňově neuznatelný.