Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

122 - Polotovary vlastní výroby (při způsobu A účtování zásob)

28.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

122 – Polotovary vlastní výroby (při způsobu A účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účet se užívá při účtování o polotovarech průběžným způsobem A. Polotovary jsou odděleně evidované produkty, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody


§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 007, 015, 018, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva: C.I.2. – Nedokončená výroba a polotovary

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  S  Přírůstek zásob polotovarů – současně s náběhem nákladů  122  582  Oceňování viz účet 121 způsob A.  
2.  S  Úbytek polotovarů při převodu do hotových výrobků  582,
123  
122,
583  
Úbytek polotovarů a zvýšení hotových výrobků.  
3.  S  Úbytek polotovarů při prodeji polotovarů  582  122   
4.  S  Změna vnitropodnikových cen (vyúčtování rozdílů):     
a) zvýšení cen  122  582   
b) snížení cen  582  122   
5.  S  Vyúčtování rozdílů ze změny metody ocenění:     
a) zvýšení cen  122  427  Změna metody oceňování se účtuje k prvnímu dni nového účetního období.
§ 23 odst. 3 písm. a) ZDP [bod 13] a § 23 odst. 3 písm. b) [bod 6]*)  
b) snížení cen  427  122   
6.  S,
VZ  
Vyúčtování výsledků inventarizace:      
a) ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob  582  122  Účetní jednotka může stanovit svým vnitřním předpisem normy přirozených úbytků vždy pro příslušné účetní období.  
b) manka a škody nad normu  549  122   
c) snížení hodnoty polotovarů v důsledku živelní pohromy  547  122  Výjimečně se užívá účet 547 Mimořádné provozní náklady podle § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb. (zcela mimořádné příčiny – např. povodně).  
d) přebytek polotovarů  122  582   
e) latentní (skryté) úbytky užitné hodnoty polotovarů: