Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

121 - Nedokončená výroba (při způsobu B účtování zásob)

28.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

121 – Nedokončená výroba (při způsobu B účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


V průběhu účetního období není při periodickém způsobu účtování v účetnictví zachycen pohyb o přírůstcích a úbytcích nedokončené výroby, aktuální informaci o stavu nedokončené výroby účetní jednotka z účetnictví získá až k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Periodický způsob B účtování zásob mohou účetní jednotky použít pouze v případě, že zajistí průkazné vedení evidence o zásobách tak, že budou schopny prokázat v průběhu účetního období stav zásob včetně ocenění těchto zásob podle zákona. Nedokončená výroba jsou produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud výrobkem, tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody


§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 007, 018, 019

NÚR

Rozvaha: Aktiva: C.I.2. – Nedokončená výroba a polotovary

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Převod zůstatku při otevření účetních knih  121  701  Ocenění zásob nedokončené výroby vlastními náklady – podrobněji u účtu 121 způsob A.  
2.  VZ,
S  
Vyúčtování výsledků inventarizace:     
a) ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob  581  121  Účetní jednotka může stanovit svým vnitřním předpisem normy přirozených úbytků vždy pro příslušné účetní období.  
b) manka a škody nad normu  549  121   
c) snížení hodnoty nedokončené výroby v důsledku živelní pohromy  547  121  Výjimečně se užívá účet  547 Mimořádné provozní náklady podle § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb., (zcela mimořádné příčiny – např. povodně).  
d) přebytek nedokončené výroby  121  581   
e) latentní (skryté) úbytky užitné hodnoty nedokončené výroby:     
  • snížení hodnoty je přechodné (tvorba opravné položky)

 
559  192  ČÚS 005, § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., § 26 odst. 3 ZoÚ
Opravné položky na zvýšení hodnoty nelze v ČR vytvářet.  
  • zúčtování opravné položky při pominutí důvodů snížení hodnoty (například při spotřebě)

 
192  559