dnes je 24.5.2022

Input:

§ 12 ZoVZP - Povinnosti pojištěnce

27.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.12
§ 12 ZoVZP – Povinnosti pojištěnce

Ing. Antonín Daněk

Úplné znění


Ustanovení související

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (ZoVZP)

  • § 10 – oznamovací povinnost

  • § 13 – podmínky poskytování hrazených služeb

 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (ZPVZP)

  • § 24 – povinnosti OSVČ


Komentář
Komentář

Povinnost sdělit zaměstnavateli příslušnost ke zdravotní pojišťovně

Při nástupu do pracovního poměru (zaměstnání) má zaměstnanec povinnost sdělit zaměstnavateli zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn. Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání. Tuto povinnost splní nejpozději do 8 dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Přijetí sdělení podle předchozích vět je zaměstnavatel povinen pojištěnci písemně potvrdit. Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny pojištěncem (zaměstnancem).

V této souvislosti lze využít tyto doporučené vzory textů potvrzení zaměstnavatele o přijetí oznámení pojištěnce jako zaměstnance ve věci pojištění u zdravotní pojišťovny v případě:

 • příslušnosti ke zdravotní pojišťovně při nástupu do zaměstnání


Potvrzujeme přijetí sdělení zaměstnance (zaměstnankyně) pana (paní) ………………, že je ke dni nástupu do zaměstnání dne ……………… pojištěn(a) u …………………. Upozorňujeme, že případnou změnu zdravotní pojišťovny je zapotřebí oznámit zaměstnavateli do osmi dnů.

Ve …………………. dne ……………

Jméno a příjmení odpovědného pracovníka zaměstnavatele, funkční zařazení, razítko, podpis  
 • změny zdravotní pojišťovny v průběhu zaměstnání

Potvrzujeme přijetí sdělení zaměstnance (zaměstnankyně) pana (paní) ………………, že je ode dne ………………… pojištěn(a) u ……………. .

Ve …………………. dne ……………

Jméno a příjmení odpovědného pracovníka zaměstnavatele, funkční zařazení, razítko, podpis  

Podání informace o změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem v průběhu zaměstnání má pro zaměstnavatele (i zaměstnance) zásadní význam, neboť zaměstnavatel musí následně přesměrovat platby pojistného na zaměstnancovu „novou” zdravotní pojišťovnu. Pokud zaměstnanec (a to i bývalý) tuto svoji zákonnou povinnost nesplní, vzniká zaměstnavateli – hromadnému plátci - u zaměstnancovy bývalé zdravotní pojišťovny přeplatek na pojistném. Naopak zdravotní pojišťovna, které platby řádně náležejí, bude po zaměstnavateli (neboť ten je v takovém případě partnerem zdravotní pojišťovny z hlediska placení pojistného) uplatňovat dlužné pojistné včetně penále. V této souvislosti nesmí zaměstnavatel opomenout přihlásit (odhlásit) k příslušným datům zaměstnance u dotčených zdravotních pojišťoven prostřednictvím kódů „P” („O”).

Řešení přeplatku na pojistném

Při řešení přeplatku na pojistném nelze postupovat formou vzájemného vypořádání plateb mezi zdravotními pojišťovnami, neboť přeplatek na pojistném se vrací plátci pojistného nebo jeho právnímu nástupci za předpokladu, že nemá vůči zdravotní pojišťovně žádný jiný splatný závazek. Řešením vzniklé situace může být u zaměstnavatele s evidovaným přeplatkem i jeho započtení s následnou platbou (platbami) pojistného.

Pokuta anebo penále

Bývá pravidlem, že čím více se občané zajímají (nejen ve zdravotním pojištění) především o svá práva, tím častěji pak zapomínají na své povinnosti. Nicméně i ve zdravotním pojištění má pojištěnec celou řadu povinností vůči zdravotní pojišťovně a při porušení některých z nich, mu může být uložena majetková sankce – pokuta nebo penále. Pokuta jakož i penále jsou pojištěnci ukládány ve správním řízení – správním rozhodnutím, tzv. platebním výměrem. Institutu výkazu nedoplatků se používá při vyměření dlužného pojistného a penále tehdy, pokud lze reálně předpokládat, že dlužník tyto pohledávky zdravotní pojišťovny nezpochybní.

Další povinnosti pojištěnce

Mezi další základní povinnosti pojištěnce především patří:

 • plnit oznamovací povinnost:

  • například pojištěnec, který je OSVČ, je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně (případně prostřednictvím Centrálního registračního místa obecního živnostenského úřadu) zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti, a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil;

  • pojištěnec, který má na území ČR trvalý pobyt a v rámci kalendářního měsíce není ani jeden den zaměstnancem ani OSVČ ani není za něj plátcem pojistného stát, je rovněž povinen tuto skutečnost oznámit příslušné zdravotní pojišťovně do 8 dnů a platit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů měsíčně ve výši 13,5 % z minimální mzdy, což je částka pojistného 1 971 Kč.

Dále je pojištěnec povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, rovněž ve lhůtě 8 dnů, skutečnosti rozhodné pro

Nahrávám...
Nahrávám...