dnes je 24.5.2022

Input:

§ 11a ZoVZP - Příslušnost ke zdravotní pojišťovně a změna zdravotní pojišťovny

30.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.110001
§ 11a ZoVZP – Příslušnost ke zdravotní pojišťovně a změna zdravotní pojišťovny

Ing. Antonín Daněk

Úplné znění


Ustanovení související

  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

    • § 10 – oznamovací povinnost


Komentář
Komentář

Jedním ze základních práv pojištěnce je právo na změnu (resp. výběr) zdravotní pojišťovny. Toto právo má například i zahraniční zaměstnanec českého zaměstnavatele, podléhající české právní úpravě veřejného zdravotního pojištění právě z titulu zaměstnání. Změnu zdravotní pojišťovny provádí za osoby s omezenou svéprávností jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.

S účinností od 1. 9. 2015 jsou podmínky pro určení příslušnosti ke zdravotní pojišťovně a změnu zdravotní pojišťovny v pozměněném znění přesunuty z § 11 ZoVZP do tohoto nového paragrafu.

Od 1. 12. 2011 měl pojištěnec možnost změnit zdravotní pojišťovnu standardní cestou pouze jednou ročně, přičemž přihlášku nově zvolené zdravotní pojišťovně byl povinen předat do 30. června kalendářního roku s tím, že změna zdravotní pojišťovny proběhla k 1. lednu následujícího roku. Toto ustanovení bylo dlouhodobě předmětem kritiky jako neopodstatněné omezení doby, po kterou se může pojištěnec rozhodnout o příslušnosti ke zdravotní pojišťovně.

S účinností od 1. 9. 2015 lze zdravotní pojišťovnu změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. To znamená, že přihláška se podává od 1. 1. do 31. 3., aby byl pojištěnec přehlášen k 1. 7. téhož roku, nebo od 1. 7. do 30. 9., aby byl přehlášen k 1. 1. roku následujícího. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Narození pojištěnce je jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen oznámit do osmi dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození; není-li matka dítěte zdravotně pojištěna podle ZoVZP, oznámí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník dítěte jeho narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte v den jeho narození. To znamená, že v případech, kdy je pojištěncem pouze otec dítěte a nikoliv matka, se určí příslušnost zdravotní pojišťovny podle otce.

Přijatou úpravou dále dochází k rozšíření práva na změnu pojišťovny i v případě sloučení zdravotních pojišťoven. Podle dřívější úpravy totiž pojištěnci v případě, že ke sloučení zdravotních pojišťoven došlo po 30. červnu, neměli možnost změnit zdravotní pojišťovnu k 1. lednu následujícího roku a byli nuceni zůstat pojištěni u

Nahrávám...
Nahrávám...