Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

112 - Materiál na skladě (při způsobu B účtování zásob)

27.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

112 – Materiál na skladě (při způsobu B účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


V průběhu účetního období se na tomto účtu při periodickém způsobu účtování zásob (označovaný též jako způsob „B”) neprovádí žádné účetní zápisy a vynaložené náklady na výrobu se běžně účtují na příslušných účtech účtové třídy 5. Materiál obsahuje zejména: suroviny, pomocné látky, pokusná zvířata, náhradní díly (včetně náhradních dílů určených k výměně komponenty), obaly a obalové materiály (pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží), samostatné hmotné movité věci a jejich soubory s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané v položce B.II.2. rozvahy, které se považují za drobný hmotný majetek.

Při periodickém způsobu B účtování zásob se pořizovaný materiál zachycuje v průběhu účetního období přímo do nákladů a konečný zůstatek zásob zjištěný inventurou se převádí na sklad. Způsob B mohou účetní jednotky použít pouze v případě, že zajistí průkazné vedení evidence o zásobách tak, že budou schopny prokázat v průběhu účetního období stav zásob včetně ocenění těchto zásob podle zákona.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody


§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 007, 015, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.I.1. – Materiál

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Převod počátečního zůstatku zásob materiálu při otevření účetních knih  112  701   
2.  PF  Pořízení materiálu na základě dodavatelské faktury  501  321   
3.  P  Pořízení materiálu za hotové  501  211   
4.  PF,
P  
Náklady související s pořízením materiálu, které jsou součástí pořizovací ceny:     
a) externí doprava, provize, pojistné  501  321,
211  
Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů.  
b) clo  501  379   
c) DPH u neplátce  501  321   
5.  VZ  Aktivace vnitropodnikových výkonů, které jsou vedlejšími pořizovacími náklady(doprava, náklady na zpracování apod.)  501  586  Materiál byl vyroben ve vlastní režii, vedlejší náklady (doprava, …) vznikají v případě dovezení materiálu pracovníky vlastního hospodářského střediska.

§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Pro ocenění zásob vytvořených vlastní činností se podle § 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ použijí vlastní náklady, což jsou přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti; do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností. Výrobou se rozumí i jiná činnost, při které nevznikají hmotné produkty související s pořízením zásob a zvyšují ocenění zásob.  
6.  VZ  Převzetí výrobků vlastní výroby pro vlastní režijní spotřebu v účetní jednotce na sklad materiálu  501  123   
7.  VZ  Materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku   501  648   
8.  VZ  Renovace náhradních dílů ve vlastní režii  501  586  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
9.  VZ  Pořízení zásob získaných darem  501  648  Ocenění reprodukční pořizovací cenou. ZDP nahradilo pojem „dar” pojmem „bezúplatné plnění”.
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
10.  VZ  Pořízení zásob při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  501  353,
378  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.  
11.  VZ  Pořízení materiálu převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání   501  491   
12.  VZ  Převod mezi nákladovými účty při prodeji materiálu  542  501  Následuje vystavení faktury (viz účet 642).  
13.  VZ  Převod mezi nákladovými účty při předání materiálu pro reprezentaci  513,
513  
501,
343  
Náklady na reprezentaci jsou daňově neuznatelným nákladem. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé.

Mohlo by se také jednat o reklamní předměty podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, pak by to byl daňově uznatelný náklad.  
14.  VZ  Převod mezi nákladovými účty při předání materiálu jako daru  543,
543  
501,
343  
U darů je nutné posoudit podle § 15 odst. 1 ZDP§ 20 odst. 8 ZDP, zda je lze odečíst od základu daně. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé u plátců.
ZDP nahradilo pojem „dar” pojmem „bezúplatné plnění”.  
15.  VZ  Předání zásob při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  367,
379  
501  § 15–24, 143, 251, 573 ZOK 
16.  PF  Reklamace u dodavatele (po zaplacení faktury)    § 2165 až 2174 NOZ odpovědnost za vady prodané věci (Práva z vadného plnění).