Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

112 - Materiál na skladě (při způsobu A účtování zásob)

26.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

112 – Materiál na skladě (při způsobu A účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Účet se užívá při účtování o materiálu průběžným způsobem A, kdy se pořizovaný materiál zachycuje v průběhu účetního období na skladě a do nákladů se vyskladňuje až při spotřebě. Materiál obsahuje zejména: suroviny, pomocné látky, pokusná zvířata, náhradní díly (včetně náhradních dílů určených k výměně komponenty), obaly a obalové materiály (pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží), samostatné hmotné movité věci a jejich soubory s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané v položce B.II.2. rozvahy, které se považují za drobný hmotný majetek.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody


§ 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 9, § 22, § 23, § 49, § 56a vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 007, 015, 018, 019

Rozvaha: Aktiva: C.I.1. – Materiál

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  S  Převzetí materiálu na sklad:    Náklady na úpravy skladovaného materiálu se považují za náklady související s pořízením zásob a zvyšují ocenění zásob.  
a) v ceně pořízení  112 AÚ  111   
náklady s pořízením související  112 AÚ  111  Např. přepravné, pojištění, provize, clo atd.
§ 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů.  
b) předem stanovená cena pořízení (tzv. pevná cena)  112 AÚ  111   
odchylka od skutečné ceny pořízení:     
  • kladná

 
112 AÚ  111  Je-li pořizovací cena nižší než cena pořízení.  
  • záporná

 
111  112 AÚ  Je-li pořizovací cena vyšší než cena pořízení.  
náklady s pořízením související  112 AÚ  111   
2.  PF,
S  
Převzetí materiálu na sklad při pořízení bez použití účtu 111  112 AÚ  321,
325,
471  
Analytickým účtem je rozlišena cena pořízení a vedlejší náklady pořízení materiálu.  
3.  S,
VZ  
Aktivace materiálu vlastní výroby (v ocenění vlastními náklady), vnitropodnikových služeb spojených s pořízením  112  585.
586  
Materiál byl vyroben ve vlastní režii, vedlejší náklady (doprava, …) vznikají v případě transportu materiálu pracovníky vlastního hospodářského střediska.
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Pro ocenění zásob vytvořených vlastní činností se podle § 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ použijí vlastní náklady, což jsou přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti; do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností. Výrobou se rozumí i jiná činnost, při které nevznikají hmotné produkty související s pořízením zásob a zvyšují ocenění zásob.  
4.  S  Převzetí výrobků vlastní výroby pro vlastní režijní spotřebu v účetní jednotce na sklad materiálu  112  585  Související účtování: vyskladnění výrobků: 583/123.
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
5.  S  Materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku   112  648   
6.  S  Renovace náhradních dílů ve vlastní režii  112  586  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
7.  S  Pořízení zásob získaných darem  112  648  Ocenění reprodukční pořizovací cenou.
ZDP nahradilo pojem „dar” pojmem „bezúplatné plnění”.
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
8.  S  Pořízení zásob při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  112  353,
378  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.  
9.  S  Pořízení materiálu převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání   112  491   
10.  S  Výdej materiálu do spotřeby (při ocenění pevnou cenou)    Způsob zúčtování, kdy je pro ocenění použita pevná cena s odchylkou.  
a) předem stanovená cena pořízení  501 AÚ  112 AÚ   
b) odchylka od skutečné ceny pořízení  + (–) 501 AÚ  + (–) 112 AÚ  Je nutné stanovit metodický postup pro rozvrhování odchylky do spotřeby.  
c) náklady s pořízením související  501 AÚ  112 AÚ  Je nutné stanovit metodický postup pro rozvrhování nákladů do spotřeby.  
11.  S  Vyskladnění materiálu při jeho prodeji (při ocenění pevnou cenou)  542  112  Následuje vystavení faktury (viz účet 642).  
a) podíl oceňovacích odchylek  + (–) 542  + (–) 112 AÚ   
b) podíl vedlejších nákladů souvisejících s pořízením  542  112   
12.  S  Výdej materiálu do spotřeby  501  112  Při vyskladnění váženým aritmetickým průměrem nebo metodou FIFO.  
13.  S  Výdej materiálu ze skladu pro reprezentaci  513,
513  
112,
343  
Náklady na reprezentaci jsou daňově neuznatelným nákladem. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé.  
501  112  Mohlo by také jít o reklamní předměty podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, pak by to byl daňově uznatelný náklad.  
14.  S  Předaný materiálový dar  543,
543  
112,
343  
U darů je nutné posoudit podle § 15 odst. 1§ 20 odst. 8 ZDP, zda je lze odečíst od základu daně. Současně je nutné odvést DPH z ceny obvyklé.
ZDP nahradilo pojem „dar” pojmem „bezúplatné plnění”.  
15.  S  Předání zásob při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  367,
379  
112  § 15–24, 143, 251, 573 ZOK 
16.  PF  Reklamace uplatněná u dodavatele (po zaplacení faktury)    § 2165 až 2174 NOZ odpovědnost za vady prodané věci (Práva z vadného plnění).  
  • uznání reklamace dodavatelem

 
315  112  Na základě uplatněného dobropisu.  
  • náhradní dodávka

 
112  315   
17.  PF  Reklamace u dodavatele před zaplacením faktury  321,
325  
112   
18.  VZ  Vyúčtování rozdílu ze změny metody ocenění    Změna metody oceňování se účtuje k prvnímu dni nového účetního období.  
a) rozdíl z ocenění je kladný  112  427  § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 13) a § 23 odst. 3 písm. b) [bod 6] *)  
b) rozdíl z ocenění je záporný  427  112