Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku

19.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

096 – Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Opravné položky se vytvářejí jen v případech přechodného snížení ocenění majetku. Tvorba i zúčtování, rozpuštění opravných položek se účtuje souvztažně s účty nákladů. Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna předpokládaná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek. Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Cenné papíry a podíly, DPH – účtování o zálohách a závdavcích, Evidence valutových a devizových operací, Zásady pro tvorbu a použití opravných položek, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování


§ 24, § 25 odst. 2, § 26–27 ZoÚ, § 8, § 47, § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 014, 019

Rozvaha: Aktiva – korekce: B.III. 1. – Podíly –