Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

082 - Oprávky k  hmotným movitým věcem a jejich souborům

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

082 – Oprávky k  hmotným movitým věcem a jejich souborům

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Vymezení hmotných movitých věcí a jejich souborů je uvedeno u účtu 022. Oprávky vyjadřují kumulovanou výši dosavadních účetních odpisů za celou dobu užívání hmotných movitých věcí. Při částečné likvidaci věci jako části jednotlivého majetku, nebo souboru je míra odepsanosti vyřazené věci shodná s mírou odepsanosti původního majetku (souboru).

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Metoda komponentního odpisování


§ 28 ZoÚ, § 7, § 47, § 56, § 56a, § 61 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 019

NÚR, KDP

Rozvaha: Aktiva – korekce: B.II.2. – Hmotné movité věci a jejich soubory (–)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Účetní odpisy hmotných movitých věcí a souborů včetně technického zhodnocení na nich  551  082  Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky a musí být upraveno vnitřní směrnicí o odpisování – odpisovým plánem.
§ 28 ZoÚ
Daňové odpisy: § 30–32 ZDP
§ 23 odst. 2 ZDP 
2.  VZ  Odpis zůstatkové ceny hmotných movitých věcí a souborů při jejich vyřazení z důvodu nepotřebnosti  551  082   
3.  VZ  Jednorázový odpis zůstatkové ceny při vyřazení hmotných movitých věcí a souborů:     
a) prodejem  541  082   
b) chybějících, poškozených  549  082  § 24 odst. 2 písm. c), l) ZDP
§ 25 odst. 1 písm. n) ZDP 
c) darovaných  543  082  § 25 odst. 1 písm. o) ZDP
Plátce DPH odvede daň na výstupu 543/343.  
d) převodem do osobního užívání individuálního podnikatele  491  082  ČÚS 018
Plátce DPH odvede daň na výstupu 491/343.  
e) předaných při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  367
(378),
06x  
082  § 15–24, 143, 251, 573 ZOK 
4.  VZ  Vyřazení plně odepsaných hmotných movitých věcí a souborů z evidence ve vstupní ceně  082  022   
5.  VZ  Zařazení dosud neevidovaných hmotných movitých věcí a souborů v reprodukční pořizovací ceně  022  082  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 ZoÚ 

Poznámka


1. Účetní jednotka může pro účely účetnictví použít i tzv. „metodu komponentního odpisování” u staveb, bytových jednotek, nebytových prostor, samostatných hmotných movitých věcí a souborů podle § 56a vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka vymezí druh majetku, u kterého použije metodu komponentního odpisování, průběh používání a způsob určení komponenty včetně jejího ocenění podle svých potřeb