dnes je 25.2.2020

Input:

069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek

20.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycuje finanční majetek, pro který není v účtovém rozvrhu samostatný syntetický účet (ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady, jako nakoupené obligace a jiné dluhopisy, pokladniční poukázky, vkladové listy a termínové vklady) se splatností delší než 1 rok, a převod majetku při pachtu obchodního závodu. Dále sem patří drahé kovy a kameny, případně předměty z drahých kovů a kamenů, pokud nejsou vykazovány jako dlouhodobý hmotný majetek nebo zásoby.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Cenné papíry a podíly, Evidence valutových a devizových operací


§ 24 až § 27 ZoÚ, § 8 a § 48 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 011, 014, 019

Rozvaha: Aktiva: B.III.7.1. – Jiný dlouhodobý finanční majetek

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P  
Převod finančních prostředků na dlouhodobé vkladové listy a termínové vklady s výpovědní lhůtou delší než 1 rok  069  221,
211  
 
2.  BÚ  Výběr dlouhodobého vkladového listu a termínovaného dlouhodobého vkladu a převod na účet peněžních prostředků  221  069   
3.  VZ  Předpis výnosů nebo úroků  378  665,
662  
 
4.  VZ  V době držení vkladových listů účtování o časovém rozlišení výnosů z nich  385  665  ČÚS 008  
5.   BÚ,
VZ  
Prodej dluhových cenných papírů     
a) úbytek  561  069   
b) výnos:- předpis- úhrada  378,
221  
661,
378