Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

067 - Ostatní zápůjčky a úvěry

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

067 – Ostatní zápůjčky a úvěry

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují zápůjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok poskytnuté jiným subjektům než účetním jednotkám ve skupině. Patří sem také majetková účast na podnikání jiných obchodních korporací založená na smlouvě o tiché společnosti.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody


§ 17, § 19, § 24 až § 28 ZoÚ, § 8, 50 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 008, 014


Rozvaha: Aktiva: B.III.6. – Zápůjčky a úvěry – ostatní

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  BÚ,
P  
Poskytnutí dlouhodobé zápůjčky  067  221,
211  
 
2.  BÚ,
P,
VZ  
Vklad, popř. zvýšení vkladu, do společnosti na základě smlouvy o tiché společnosti, kdy vkladem jsou:    *) Tichá společnost  
a) peníze  067  211,
221  
 
b) dlouhodobý majetek
- doúčtování oprávek + vyřazení nehmotného majetku z evidence  

067,
07x  

07x,
01x  
 
- doúčtování oprávek + vyřazení hmotného majetku z evidence  
067,
08x  

08x,
02x  
 
- vyřazení pozemku z evidence  067  031   
c) podíly, dlouhodobý finanční majetek  067  06x   
d) krátkodobé cenné papíry a podíly  067  25x   
3.  VZ  Předpis podílu na zisku z tichého společenství  378  665   
4.  VZ  Předpis výnosových úroků:
časově rozlišených na jednotlivé roky
a) hrazené dopředu
b) hrazené zpětně  

378,
221,
385  

665
384,
665  
§ 23 odst. 7 ZDP
§ 25 odst. 1 písm. w) ZDP 
5.  BÚ  Příjem splátky, vrácení dlouhodobé zápůjčky a úroků  221  067   
6.  VZ  Tvorba opravné položky v případě neuhrazení ve lhůtě splatnosti  579  096   
7.  VZ  Zúčtování opravné položky v případě pominutí důvodů její tvorby  096  579   
8.  VZ  Odpis nedobytné pohledávky z dlouhodobé zápůjčky  546  067  ČÚS 019  
9.  VZ  Kurzové rozdíly vzniklé jak v průběhu účetního období, tak při uzavírání účetních knih:    § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ČÚS 006  
a) ziskové  067  663