Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

12.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují cenné papíry úvěrové povahy, např. dluhopisy (obligace) a směnky, které jsou pořízeny za účelem dlouhodobého držení. Dluhové cenné papíry jsou drženy zpravidla proto, že mají přinést jako výnos pro účetní jednotku – úrok. Nepřeceňují se na reálnou hodnotu, jejich cena se koriguje přímo o úrokový výnos. Dluhovým cenným papírem se pro účely vyhlášky rozumí cenný papír úvěrové povahy, například dluhopis s pevnou úrokovou sazbou, dluhopis, kdy je úrokový výnos stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a jeho nižším emisním kurzem a směnka.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Cenné papíry a podíly, Evidence valutových a devizových operací


§ 4, 24 až § 27, § 29, § 30 ZoÚ, § 8, § 48 a § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 014, 017

Rozvaha: Aktiva: B.III.5. – Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ,
BÚ,
P  
Pořízení dluhových cenných papírů, tj. cenných papírů úvěrové povahy, které mají stanovenou splatnost a u nichž má účetní jednotka úmysl a schopnost držet je do splatnosti:  065  064  Ocenění pořizovací cenou, která zahrnuje náklady související s pořízením cenného papíru (např. provize burze, makléři, odměna poradci, cena opce na nákup cenného papíru).  
a) kuponové dluhopisy (dluhopis s pevnou úrokovou sazbou) – předpis  065  379,
479  
Bez vedlejších nákladů pořízení.  
- úhrada  379,
479  
211,
221  
 
b) diskontované cenné papíry (úrokový výnos je stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a jeho nižším emisním kurzem) – předpis  065  379,
479  
 
- úhrada  379,
479  
211,
221  
 
c) směnky – předpis  065  379,
479  
 
- úhrada  221,
211  
379,
479  
 
2.  VZ  Zúčtování rozdílu mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou diskontovaných cenných papírů držených do splatnosti ve věcné a časové souvislosti  065  665