dnes je 20.3.2019
Input:

063 - Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

8.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

063 – Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují majetkové cenné papíry (CP), a majetkové podíly, které jsou pořízeny za účelem dlouhodobého držení. CP nezakládají ani podstatný, ani rozhodující vliv (nezakládají majetkovou účast vyšší než 20 % podílu na základním kapitálu, resp. hlasovacích právech). Jsou drženy hlavně proto, že přinesou podíl na zisku apod., podíl v účetní jednotce nemá takový význam jako na účtech 061062.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Cenné papíry a podíly, Evidence valutových a devizových operací


§ 24–27 ZoÚ, § 8, § 48 a § 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 014, 017

Rozvaha: Aktiva: B.III.5. – Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Zúčtování převodu akcií a podílů do dlouhodobého finančního majetku  063  064  § 73 až § 78, § 318 až § 321, § 484 až 486, § 555 až 561 ZOK
Součástí pořizovací ceny se stává cena uplatněné opce na její nákup, poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám a ostatní přímé náklady s prodejem související.  
2.  VZ  Pořízení cenných papírů a podílů bezúplatně  063  668  § 33 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
3.  VZ  Upsání vkladu do obchodní korporace podle stanov  378  vklad  Cenné papíry a podíly se oceňují pořizovací cenou (včetně ážia); jsou-li však cenné papíry a podíly nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní korporace, základem jejich ocenění u vkladatele je zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu.  
4.  VZ  Převod do finančního majetku po zápisu obchodní korporace do obchodního rejstříku  063  367   
5.  VZ  Převod pohledávky na splacení vkladu  367  378   
6.  VZ  Uplatnění práva opce na nákup cenných papírů  063  376