Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

062 - Podíly - podstatný vliv

5.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

062 – Podíly – podstatný vliv

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují majetkové cenné papíry, a majetkové podíly, které jsou pořízeny za účelem dlouhodobého držení. Jedná se o akcie a podíly s podstatným vlivem na řízení nebo provozování podniku jiné osoby (20–40 %). Podstatným vlivem se rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování účetní jednotky, jenž není rozhodující ani společný; není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv (§ 22 odst. 5 ZoÚ).

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Cenné papíry a podíly, Evidence valutových a devizových operací


§ 24–27 ZoÚ, § 8, § 48 a § 51 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 008, 014, 017

Rozvaha: Aktiva: B.III.3. – Podíly – podstatný vliv

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Zúčtování převodu akcií a podílů do dlouhodobého finančního majetku  062  064  § 31 až 33, § 73 až § 79, 125, § 318 – 321 ZOK
Součástí pořizovací ceny se stává cena uplatněné opce na její nákup, poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám a ostatní přímé náklady s prodejem související.  
2.  VZ  Pořízení cenných papírů a podílů bezúplatně  062  668   
3.  VZ  Upsání vkladu do obchodní korporace podle stanov  378  vklad  Cenné papíry a podíly se oceňují pořizovací cenou (včetně ážia); jsou-li však cenné papíry a podíly nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní korporace, základem jejich ocenění u vkladatele je zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu.
Podrobněji v poznámkách pod účtem 061.  
4.  VZ  Převod do finančního majetku po zápisu obchodní korporace do obchodního rejstříku  062  367  § 23a ZDP 
5.  VZ  Převod pohledávky na splacení vkladu  367  378   
6.  VZ  Uplatnění práva opce na nákup cenných papírů  062  376   
7.  VZ  Prodej, jiný úbytek cenných papírů či majetkových podílů  561  062  § 24 odst. 2 písm. r), w), ze), § 25 odst. 1 písm. c) ZDP