dnes je 30.9.2020

Input:

061 - Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

22.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

061 – Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují cenné papíry a podíly osob s rozhodujícím vlivem na řízení, nebo provozování obchodní korporace jiné osoby, která je osobou ovládanou (ovládající osoba vlastní vyšší než 40% podíl na hlasovacích právech či disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody apod.) a jsou pořízeny za účelem dlouhodobého držení.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Cenné papíry a podíly, Evidence valutových a devizových operací


§ 24–27 ZoÚ, § 8, § 48 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 005, 008, 014, 017

Rozvaha: Aktiva: B.III.1. – Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Převod cenných papírů a podílů do dlouhodobého finančního majetku  061  043  § 31 až 33, § 73 až § 79, § 318 až § 321 ZOK
Součástí pořizovací ceny se stává cena uplatněné opce na její nákup, poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám a ostatní přímé náklady s prodejem související.  
      
2.  VZ  Pořízení cenných papírů a podílů bezúplatně  061  668  § 33 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
3.  VZ  Upsání akcií nebo vkladu podle stanov  378  vklad  *)  
4.  VZ  Převod do finančního majetku po zápisu obchodní korporace do obchodního rejstříku  061  367  § 23a ZDP **)  
5.  VZ  Převod pohledávky na splacení vkladu  367  378   
6.  VZ  Uplatnění práva opce na nákup cenných papírů  061  376   
7.  VZ  Prodej, jiný úbytek cenných papírů či majetkových podílů  561  061  § 24 odst. 2 písm. r), w), ze),
§ 25 odst. 1 písm. c) ZDP 
8.  VZ  Přecenění majetkové účasti ekvivalencí:     
a) snížení pořizovací ceny  414  061 AÚ  ČÚS 008  
b) zvýšení pořizovací ceny  061 AÚ  414   
c) zrušení zaúčtovaného snížení, resp. zvýšení pořizovací ceny při prodeji nebo jiném úbytku cenného papíru, podílů  061 AÚ,
414  
414,
061 AÚ  
 
9.  VZ   Snížení hodnoty majetkové účasti – přecenění pomocí opravné položky (OP):Používá se v případě, kdy účetní jednotka rozhodla, že majetkové účasti nebudou přeceněny ekvivalencí.    ČÚS 005
Při snížení ocenění se u majetkových účastí užívá i nepřímé snížení hodnoty vytvořením účetní opravné položky, neboť se obvykle jedná o změnu, která nemá trvalý charakter. Opravné položky nelze vytvářet na zvýšení hodnoty majetku.Pokud by bylo jasné, že snížení hodnoty je trvalého charakteru, použije se přímý odpis do finančních nákladů – účet 568.  
a) snížení hodnoty majetkové účasti – přecenění pomocí opravné položky (OP)  579  096   
b) zúčtování OP při zvýšení tržního ocenění nebo při prodeji či jiném úbytku majetkové účasti  096  579   
10.  VZ  Účetní jednotka pozbyla rozhodující vliv ve společnosti  062,
063  
061   
11.  VZ  Účetní jednotka získala rozhodující vliv  061  062,
063  
 

Poznámka


Pokud účetní jednotka ovládá spoluvlastněnou společnost, je označována za ovládající osobu. Ovládající osoba vykonává přímo, nebo nepřímo (prostřednictvím jiné osoby) rozhodující vliv na řízení nebo provozování závodu jiné společnosti – ovládané osoby.

Osobou ovládající je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.

Osoby jednající ve shodě, které společně nakládají podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, jsou osobami