Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek

5.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tento účet patří bez ohledu na výši ocenění ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté vkladem jako součást pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a jiný DHM, který není vykazován na jiných účtech v účtové skupině 02 – Dlouhodobý hmotný majetek, pokud jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok a překračuje výši ocenění stanovenou účetní jednotkou.

Dále věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást stavby nebo jako součást ocenění v rámci zásob.


§ 24–28 ZoÚ, § 7, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013

NÚR, KDP

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.II.4.3. – Jiný dlouhodobý hmotný majetek

Č.  Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
P,
VZ  
Pořízení jiného dlouhodobého hmotného majetku dodavatelsky s vedlejšími pořizovacími náklady:     
a) cena pořízení podle faktury, smlouvy a jiných specifických dokladů  042  321,
389  
§ 25 ZoÚ
Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní.  
b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízené dodavatelsky, event. ve vlastní režii)  042  321,
211,
588,
586  
§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
2.  VZ  Zařazení – převod pořízeného jiného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací ceně  029  042  § 7 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Pořizovací cenou ložiska na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době koupě pozemku nebo v době nabytí pozemku vkladem.  
3.  VZ,
BÚ  
Na pořízení jiného dlouhodobého hmotného majetku byla poskytnuta dotace  221
(378)
346,
029  
346,
042,
042  
Ocenění se snižuje o přijatou dotaci – podrobněji u účtu 021.  
4.  VZ  Aktivace nákladů vynaložených na pořízení jiného dlouhodobého hmotného majetku ve vlastní režii:     
a) aktivace ve vynaložených vlastních nákladech  042  588  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
b) zařazení do dlouhodobého majetku v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně, pokud vlastní náklady nelze zjistit  029  042  § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ – vlastní náklady – podrobněji u účtu 021.  
5.  PF,
P  
Pořízení jiného dlouhodobého hmotného majetku bez vedlejších pořizovacích nákladů:     
a) dodavatelsky  029  321   
b) za hotové  029  211   
6.  VZ  Pořízení jiného dlouhodobého hmotného majetku bezplatně darem  029  648  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 ZoÚ
§ 23 odst. 3 písm. c) ZDP bod 9 (peněžitý dar)
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
7.  VZ  Pořízení jiného dlouhodobého hmotného majetku převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání   029  491