Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny

5.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Dospělými zvířaty a jejich skupinami se rozumí dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna), s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. O dospělých zvířatech a jejich skupinách s dobou použitelnosti delší než jeden rok neúčtovaných jako o DHM se účtuje jako o zásobách.


§ 24–28 ZoÚ, § 7, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017,019

NÚR, KDP

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.II.4.2. – Dospělá zvířata a jejich skupiny

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
P,
VZ  
Pořízení dospělých zvířat s vedlejšími pořizovacími náklady:     
a) cena pořízení podle faktury, smlouvy a jiných specifických dokladů  042  321,
389  
§ 25 ZoÚ
Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní.  
b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízené dodavatelsky, event. ve vlastní režii)  042  321,
211,
586,
588  
§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
2.  VZ  Zařazení – převod dospělých zvířat v celkové pořizovací ceně  026  042  § 7 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Podle § 26 odst. 2 písm. e) ZDP patří mezi dospělá zvířata a jejich skupiny jen zvířata, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč.  
3.  VZ, BÚ  Na pořízení dospělých zvířat byla poskytnuta dotace  221
(378),
346,
026  
346,
042,
042  
Ocenění se snižuje o přijatou dotaci – podrobněji u účtu 021.  
4.  VZ  Aktivace nákladů vynaložených na pořízení dospělých zvířat ve vlastní režii:     
a) aktivace ve vynaložených vlastních nákladech  042  588  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
b) zařazení do dlouhodobého majetku v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně, pokud vlastní náklady nelze zjistit  026  042  § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ – vlastní náklady – podrobněji u účtu 021.  
5.  PF,
P  
Pořízení dospělých zvířat bez vedlejších pořizovacích nákladů:     
a) dodavatelsky  026  321   
b) za hotové,  026  211  Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).  
6.  VZ  Pořízení dospělých zvířat darem  026  648  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 ZoÚ
§ 23 odst. 3 písm. c) ZDP bod 9 (peněžitý dar)  
7.  VZ  Pořízení dospělých zvířat převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání   026  491   
8.  VZ  Pořízení dospělých zvířat při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  026  379,
353  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK – nepeněžitý vklad – podrobněji u účtu 021.  
9.  VZ  Účtování o nově zjištěných (v účetnictví dosud nezachycených) dospělých zvířatech  026  086  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 ZoÚ 
10.  VZ  Převod dospělého zvířete z vlastního chovu: