Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

025 - Pěstitelské celky trvalých porostů

2.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

025 – Pěstitelské celky trvalých porostů

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Za pěstitelské celky trvalých porostů se považují ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1 000 keřů na 1 ha a trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí. Pěstitelské celky trvalých porostů jsou zařazeny ihned po jejich nákupu či po dokončení výsadby ve vlastní režii zemědělské korporace bez ohledu na to, zda již dosáhly plodnosti.


§ 24–28 ZoÚ, § 7, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017, 019

NÚR, KDP

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.II.4.1. – Pěstitelské celky trvalých porostů

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
P,
VZ  
Pořízení pěstitelských celků trvalých porostů dodavatelsky s vedlejšími pořizovacími náklady:     
a) cena pořízení podle faktury, smlouvy a jiných specifických dokladů  042  321,
389  
§ 25 ZoÚ
Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní.  
b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízené dodavatelsky, event. ve vlastní režii)  042  321,
211,
588,
586  
§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
2.  VZ  Zařazení – převod pořízených pěstitelských celků trvalých porostů v celkové pořizovací ceně  025  042  § 7 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
3.  VZ,
BÚ  
Na pořízení pěstitelských celků trvalých porostů byla poskytnuta dotace  221
(378),
346,
025  
346,
042,
042  
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku.  
4.  VZ  Aktivace nákladů vynaložených na pořízení pěstitelských celků trvalých porostů ve vlastní režii:     
a) aktivace ve vynaložených vlastních nákladech  042  588  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
b) zařazení do dlouhodobého majetku v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně, pokud vlastní náklady nelze zjistit  025  042  § 25 ZoÚ – vlastní náklady – podrobněji u účtu 021.  
5.  PF,
P  
Pořízení pěstitelských celků bez vedlejších pořizovacích nákladů:     
a) dodavatelsky  025  321   
b) za hotové  025  211  Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).  
6.  VZ  Pořízení pěstitelských celků trvalých porostů bezplatně darem  025  648  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 ZoÚ; § 23 odst. 3 písm. c) ZDP bod 9 (peněžitý dar)  
7.  VZ  Pořízení pěstitelských celků trvalých porostů převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání   025  491