Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

021 - Stavby

1.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

021 – Stavby

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se podle § 7 odst.  2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. zachycují bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti:

  • stavby včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, inženýrské sítě, vodní díla a další stavební díla podle zvláštních právních předpisů;

  • právo stavby, pokud není zbožím;

  • otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť;

  • technické rekultivace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak;

  • byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky.

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody, Metoda komponentního odpisování


§ 24–28 ZoÚ, § 7, § 47, § 56, § 56a vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 017, 019

NÚR, JUD, KDP

Rozvaha: Aktiva: B.II.1.2. – Stavby

Č.  Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
P,
VZ  
Pořízení staveb dodavatelsky s vedlejšími pořizovacími náklady:    § 29 odst. 1 ZDP 
a) cena pořízení podle faktury, smlouvy a jiných specifických dokladů  042  321,
389  
§ 25 ZoÚ
Nevyfakturované dodávky se ke konci rozvahového dne účtují jako dohadné položky pasivní.  
b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízené dodavatelsky, event. ve vlastní režii)  042  321,
211,
588,
586  
§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
2.  VZ  Zařazení – převod pořízené stavby nebo dokončené stavby po kolaudaci a návrhu na zápis do katastru nemovitostí v celkové pořizovací ceně  021  042  § 56 odst. 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Účetní odpisy se uplatňují od doručení návrhu na vklad, pokud k němu nedojde, zápisy a odpisy se zpětně opraví. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce.
Daňové odpisy se uplatní po převodu vlastnického práva, tj. až dnem zápisu do katastru nemovitostí, který je zpravidla shodný s datem doručení návrhu na vklad do katastru.  
3.  VZ,BÚ  Na pořízení stavby byla poskytnuta dotace  221
(378),
346,
021  
346,
042,
042  
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku.
Dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořízení DHM a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů.  
4.  VZ  Aktivace nákladů vynaložených na pořízení staveb ve vlastní režii:     
a) aktivace ve vynaložených vlastních nákladech  021  588  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
b) zařazení do dlouhodobého majetku – staveb v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně, pokud vlastní náklady nelze zjistit  021  042  Ocenění vlastními náklady podle § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ.  
5.  PF,
P  
Pořízení staveb bez vedlejších pořizovacích nákladů:     
a) dodavatelsky  021  321   
b) za hotové,  021  211  Pozor na omezení plateb v hotovosti (270 tis. Kč).  
6.  VZ  Pořízení staveb darem  021  648  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, se oceňují ve výši 1 Kč.
§ 25 odst. 1 písm. k) ZoÚ
§ 23 odst. 3 písm. c) ZDP (bod 9) – peněžitý dar.
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
7.  VZ  Pořízení staveb převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání   021  491   
8.  VZ  Pořízení dokončených staveb při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  021  379,
353  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK

Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace.

Vklad dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou případů, kdy je vklad oceněn podle společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak, se oceňuje pro účely účetnictví reprodukční pořizovací cenou.  
9.  VZ  Účtování nově zjištěných (v účetnictví dosud nezachycených) staveb  021  081  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.  
10.  VZ  Účetní odpisy staveb  551  081  Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky a musí být upraveno vnitřní směrnicí o odpisování – odpisovým plánem.
V případě odpisů práva stavby je doba odpisování stanovená ve shodě s dobou, na kterou je právo stavby zřízeno.
§ 28 odst. 6 ZoÚ
Daňové odpisy § 30–32 ZDP 
11.  VZ  Vyřazení staveb, které jsou plně odepsány, z účetní evidence  081  021   
12.  VZ  Vyřazované stavby nebyly 100% odepsány     
a) jednorázový odpis zůstatkové ceny stavby vyřazené z důvodu další neupotřebitelnosti  551  081   
b) jednorázový odpis zůstatkové ceny stavby vyřazené z důvodu poškození  549  081  § 24 odst. 2 písm. c), l) ZDP
§ 25 odst. 1 písm. n) ZDP 
c) jednorázový odpis zůstatkové ceny stavby vyřazené darem  543  081  § 25 odst. 1 písm. o) ZDP
§ 15 odst. 1 ZDP
§ 20 odst. 8 ZDP
Plátce DPH vyhodnotí, zda odvede daň na výstupu 543/343.  
d) jednorázový odpis zůstatkové ceny stavby vyřazené z důvodu jejího prodeje  541  081  Jde o účetní zápisy, které předcházejí vyřazení majetku z evidence 081/021.  
e) převod stavby z podnikání do osobního užívání individuálního podnikatele  491  081  Plátce DPH vyhodnotí, zda odvede daň na výstupu 491/343.  
f) vnesení nepeněžitého vkladu (stavby) do jiné obchodní korporace  367,
378  
081  viz bod 8  

Poznámka


Do ocenění vlastními náklady podle § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ patří přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti; do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění p. p.

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění p. p.

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám, k bytům a nebytovým prostorům, ve znění p. p., je od 1. 1. 2014 zrušen a problematika vlastnictví bytů přešla do NOZ.

Účetnictví

V případě práva stavby není součástí jeho ocenění stavba vyhovující právu stavby. Je-li při nabytí práva stavby oceněného jednou částkou jeho součástí stavba vyhovující právu stavby zřízená jinou účetní jednotkou nebo osobou, rozdělení ocenění práva stavby na část odpovídající stavbě a právu stavby se provede při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení obou částí práva stavby. Stavby vyhovující právu stavby podle § 47 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. účtované na samostatných účtech se odpisují samostatně.

Do vedlejších nákladů patří podle § 47 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. zejména náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce, úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtů, zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby, vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby, náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi, nájemci nebo pachtýři nemovité věci nebo za omezení v obvyklém užívání, úhrada podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním dodávky