dnes je 30.9.2020

Input:

012 - Nehmotné výsledky vývoje

26.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

012 – Nehmotné výsledky vývoje

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Nehmotnými výsledky vývoje se rozumí výsledky, které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, nebo byly nabyty od jiných osob, mají dobu použitelnosti delší než 1 rok a zařazují se jako DNM až od výše ocenění stanovené účetní jednotkou.


§ 24–28 ZoÚ, § 6, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 019

NÚR, JUD

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.I.1. – Nehmotné výsledky vývoje

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
VZ,
P  
Pořízení nehmotných výsledků vývoje dodavatelsky s vedlejšími pořizovacími náklady:    § 34, § 34a až 34e ZDP
Pokyn D-288 k uplatňování odpočtu výdajů na výzkum a vývoj.  
a) cena pořízení podle dodavatelské faktury  041  321   
b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízení dodavatelsky, event. ve vlastní režii)  041  321,
211,
586,
587  
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
2.  VZ  Zařazení – převod dokončených nehmotných výsledků vývoje v celkové pořizovací ceně do užívání  012  041  § 6 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – věci vzniklé při pořizování – podrobněji u účtu 013.  
3.  VZ,
BÚ  
Na pořízení nehmotných výsledků vývoje byla poskytnuta dotace  221
(378),
346,
012  
346,
041,
041  
Ocenění se snižuje o dotaci – podrobněji u účtu 013.  
4.  VZ  Aktivace nákladů vynaložených na tvorbu nehmotných výsledků vývoje ve vlastní režii (za účelem obchodování s nimi):     
a) aktivace vynaložených vlastních nákladů  041  587  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
b) zařazení do DNM v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně – pokud vlastní náklady nelze zjistit  012  041  § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ – vlastní náklady – podrobněji u účtu 013.  
5.  PF,
P  
Pořízení nehmotných výsledků vývoje bez vedlejších pořizovacích nákladů a přímé zařazení do DNM:     
a) dodavatelsky  012  321   
b) za hotové  012  211   
6.  VZ  Pořízení dokončených nehmotných výsledků vývoje darem  012  648  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 ZoÚ
§ 23 odst. 3 písm. c) ZDP bod 9 (peněžní dar)  
7.  VZ  Pořízení dokončených nehmotných výsledků vývoje převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání   012  491   
8.  VZ  Pořízení dokončených nehmotných výsledků vývoje při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  012  379,
353  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Ocenění nepeněžitého vkladu – podrobněji u účtu 013.  
9.  VZ  Účtování o nově zjištěných (v účetnictví dosud neevidovaných) nehmotných výsledcích vývoje  012  072  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 ZoÚ 
10.  VZ  Účetní odpisy nehmotných výsledků vývoje  551  072  Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky a musí být upraveno vnitřní směrnicí o odpisování – odpisovým plánem.
§ 28 odst. 6 ZoÚ
Daňové odpisy – § 32a ZDP 
11.  VZ  Vyřazení nehmotných výsledků vývoje, které jsou plně odepsány, z účetní evidence  072  012   
12.  VZ  Nehmotné výsledky vývoje nebyly 100% odepsány:    Jde o účetní zápisy, které předcházejí vyřazení majetku z evidence 072/012.  
a) jednorázový odpis zůstatkové ceny nehmotných výsledků vývoje vyřazených z důvodu další neupotřebitelnosti  551  072   
b) jednorázový odpis zůstatkové ceny nehmotných výsledků vývoje vyřazených z důvodu odcizení  549  072  § 24 odst. 2 písm. c), l) ZDP
§ 25 odst. 1 písm. n) ZDP 
c) jednorázový odpis zůstatkové ceny nehmotných výsledků vývoje vyřazených z důvodu daru  543  072  § 25 odst. 1 písm. o) ZDP
§ 15 odst. 1 ZDP
§ 20 odst. 8 ZDP
Plátce DPH odvede daň na výstupu 543/343.  
d) jednorázový odpis zůstatkové ceny nehmotných výsledků vývoje vyřazených z důvodu prodeje  541  072   
e) převod nehmotných výsledků vývoje z podnikání do osobního užívání individuálního podnikatele  491  072  Plátce DPH odvede daň na výstupu 491/343.  
f) vnesení nepeněžitého vkladu (nehmotných výsledků vývoje) do jiné obchodní korporace  367,
378  
072  viz bod 8  

Poznámka


Podle ZDP patří činnosti prováděné poplatníkem při realizaci projektů, které lze zahrnout mezi činnosti výzkumu a vývoje, např.:

  • experimentální či teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin