dnes je 3.8.2020

Input:

012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

8.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje se rozumí výsledky, které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, nebo byly nabyty od jiných osob, mají dobu použitelnosti delší než 1 rok a zařazují se jako DNM až od výše ocenění stanovené účetní jednotkou.


§ 24–28 ZoÚ, § 6, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 019

NÚR, JUD

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.I.1. – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  PF,
VZ,
P  
Pořízení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje dodavatelsky s vedlejšími pořizovacími náklady:    § 34, § 34a až 34e ZDP
Pokyn D-288 k uplatňování odpočtu výdajů na výzkum a vývoj.  
a) cena pořízení podle dodavatelské faktury  041  321   
b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízení dodavatelsky, event. ve vlastní režii)  041  321,
211,
586,
587  
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
2.  VZ  Zařazení – převod dokončených nehmotných výsledků výzkumu a vývoje v celkové pořizovací ceně do užívání  012  041  § 6 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – věci vzniklé při pořizování – podrobněji u účtu 013.  
3.  VZ,
BÚ  
Na pořízení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje byla poskytnuta dotace  221
(378),
346,
012  
346,
041,
041  
Ocenění se snižuje o dotaci – podrobněji u účtu 013.  
4.  VZ  Aktivace nákladů vynaložených na tvorbu nehmotných výsledků výzkumu a vývoje ve vlastní režii (za účelem obchodování s nimi):     
a) aktivace vynaložených vlastních nákladů  041  587  § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
b) zařazení do DNM v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně – pokud vlastní náklady nelze zjistit  012  041  § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ – vlastní náklady – podrobněji u účtu 013.  
5.  PF,
P  
Pořízení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje bez vedlejších pořizovacích nákladů a přímé zařazení do DNM:     
a) dodavatelsky  012  321   
b) za hotové  012  211   
6.  VZ  Pořízení dokončených nehmotných výsledků výzkumu a vývoje darem  012  648  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 ZoÚ
§ 23 odst. 3 písm. c) ZDP bod 9 (peněžní dar)  
7.  VZ  Pořízení dokončených nehmotných výsledků výzkumu a vývoje převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání   012  491   
8.  VZ  Pořízení dokončených nehmotných výsledků výzkumu a vývoje při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu  012  379,
353  
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Ocenění nepeněžitého vkladu – podrobněji u účtu 013.  
9.  VZ  Účtování o nově zjištěných (v účetnictví dosud neevidovaných) nehmotných výsledcích výzkumu a vývoje  012  072  Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 ZoÚ 
10.  VZ  Účetní odpisy nehmotných výsledků výzkumu a vývoje  551  072  Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky a musí být upraveno vnitřní směrnicí o odpisování – odpisovým plánem.
§ 28 odst. 6 ZoÚ
Daňové odpisy – § 32a ZDP 
11.  VZ  Vyřazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje, které jsou plně odepsány, z účetní evidence  072  012   
12.  VZ  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje nebyly 100% odepsány:     
a) jednorázový odpis zůstatkové ceny nehmotných výsledků výzkumu a vývoje vyřazených z důvodu další neupotřebitelnosti  551  072   
b) jednorázový odpis zůstatkové ceny nehmotných výsledků výzkumu a vývoje vyřazených z důvodu odcizení  549  072  § 24 odst. 2 písm. c), l) ZDP
§ 25 odst. 1 písm. n) ZDP